aktualnościzdjęcia
Czwartek, 13 grudnia 2018
Imieniny: Dalidy, Juliusza, Łucji
Opublikowano 24-05-2018 20:36
   W najbliższy poniedziałek 28 maja odbędzie się Walne Zebranie Delegatów Regionu Toruńsko-Włocławskiego. Przedstawiciele związkowców z całego Regionu dokonają wyboru władz na nową kadencję 2018-2022 i nakreślą ogólne kierunki działań. Wyłonimy też delegatów na Krajowy Zjazd, który w tym roku odbędzie się w Częstochowie. W zasadzie wszystko jest już gotowe dla sprawnego przeprowadzenia tego przedsięwzięcia. Nowy Zarząd Regionu przejmie po swych poprzednikach uporządkowane sprawy dokumentacyjne, spokojny, skrojony na miarę budżet, dobrą sytuację związkowych załóg w zakładach pracy regionu (prawie nie ma sytuacji ostrego konfliktu) i co najmniej kilka gotowych projektów działań, przedsięwzięć, szkoleń - rzecz jasna - które nowe władze będą mogły realizować albo wyrzucić do kosza i stworzyć nowe. Wśród tych projektów jest też nowa strona internetowa, zbudowana wg nowych tendencji w ułożeniu "stron newsowych", którą wystarczy "zawiesić" na serwerze.
Fot. Print Screen nowej strony
Text & foto Piotr Grążawski
hosting
więcej »
Opublikowano 22-05-2018 21:03
   Dawno nie publikowaliśmy statystyk dotyczących bezrobocia w regionie. Jak widać jest dość przyzwoicie, a jednak gdy w Polsce przeciętna stopa bezrobocia wynosi 6,6 to w naszym województwie 9,9 procenta, co w liczbach oznacza około 77 700 ludzi wciąż poszukujących(?) pracy. Najwięcej szuka ich w powiecie inowrocławskim - ponad 8 tysięcy! Mimo wielu atutów jakoś nie możemy wyrwać się z ostatnich miejsc w tabelach, bezrobocia, inwestycji, wykorzystania środków z UE. Może dobry wynik najbliższych wyborów samorządowych coś zmieni....
hosting
więcej »
Opublikowano 21-05-2018 21:39
hosting
   Regionalna Komisja Wyborcza zebrała się na swym posiedzeniu aby podsumować akcję wyborczą w Regionie i rozpatrzyć jeden protest wyborczy.
   Kilka komisji zakładowych nie dokonało w wyznaczonym terminie wyborów władz na nową kadencję. Jest to wielkość około 1 procenta i niestety zdarza się tak przy okazji kolejnych akcji wyborczych. Jeżeli nie dopełnią obowiązku do Walnego Zebrania Delegatów, to zajmie się ich sytuacją nowo wybrana Regionalna Komisja Rewizyjna aby ustalić przyczynę zwłoki, a także pomóc ją usunąć.
   Protest wyborczy dotyczył jednego przypadku. Chodziło o wybory w jednej z regionalnych sekcji. Wniósł go związkowiec, który wyraźnie przegrał wybory na szefa tejże, podnosząc sporo uwag i mając kilka zastrzeżeń. Ponieważ Regionalna Komisja Wyborcza nie mogła ustalić zasadności uwag - z braku dowodów - postanowiła zwrócić się do zainteresowanych z prośbą o wyjaśnienia i dopiero po ich otrzymaniu rozpatrzy sytuację.
   Tymczasem przygotowania do poniedziałkowego (28 maj) Walnego Zebrania Delegatów właściwie dobiegły końca i Prezydium ZR, czyli bezpośredni organizator - spodziewa się kompletu delegatów. Przed obradami zostanie odprawiona Msza Św. o godz 9.00. 
Na fot - kościół w Rypinie. Na olbrzymim witrażu logo Solidarności
text foto - Piotr Grążawski
więcej »
Opublikowano 17-05-2018 20:50
hosting
    18 maja 1981 roku brodnicka Solidarność wydała pierwszy numer „Biuletynu Informacyjnego”. Był to maszynopis na kartce formatu A4 „przepuszczonej” przez powielacz. Biuletyn w ilości 200 sztuk rozdano za darmo, przyjmując jedynie „co łaska”. Pierwszym redaktorem był nieżyjący już Romuald Balewski. Dwa tygodnie później przyjęto sugestię Adama Raczyńskiego (działacza „S” z POLMO) i Biuletyn przemianowano na „Ziemię Michałowską – biuletyn informacyjny Podregionu Brodnickiego”
więcej »
Opublikowano 16-05-2018 20:32
hosting
      Do 11 czerwca dyrektorzy szkół mają czas, by wystąpić do gminy o pieniądze na obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości; do 25 czerwca samorząd przekaże zbiorczy wniosek do wojewody.
     O wsparcie finansowe z budżetu państwa można ubiegać się na przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w danej szkole. Chodzi o przygotowane przez uczniów wystawy pamiątek związanych z odzyskaniem i budową przez Polskę niepodległości lub o wycieczki związanej tematycznie z wydarzeniami historycznymi, postaciami oraz polskimi osiągnięciami z okresu II Rzeczypospolitej Polskiej. Rozporządzenie dopuszcza też inne formy świętowania, np. koncerty, inscenizacje, rekonstrukcje historyczne, spotkania ze świadkami historii, gry terenowe, wieczornice czy imprezy sportowe.
     Publikujemy wzór wniosku o dofinansowanie organizowanych przez szkoły wystaw czy wycieczek związanych z obchodami stulecia odzyskania niepodległości Polski. W Dzienniku Ustaw ukazało się rządowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu wspierania przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, realizowanych w 2018 r. w ramach programu wieloletniego „Niepodległa”. Ministerstwo edukacji te działania określa mianem projektu „Godność. Wolność. Niepodległość”. W ramach programu szkoły mogą ubiegać się o wsparcie finansowe w wysokości od 3 do 10 tys. zł. Wnioski składają w gminach, a te zbiorczo występowac będą do wojewody (o kwotę od 3 do 50 tys. zł).
     Resort edukacji opublikował na swojej stronie wniosek dla szkół (są też szczegółowe informacje), znajdziesz go tu men.gov.pl/niepodlegla/projekt-godnosc-wolnosc-niepodleglosc-zachecamy-do-skladania-wnioskow
więcej »
Opublikowano 15-05-2018 20:43
     W trakcie długiej kampanii wyborczej do władz związkowych na nowa kadencję (Walne Zebranie delegatów Regionu odbędzie się 28 maja w Toruniu), oprócz wielu spostrzeżeń członkowie Regionalnej Komisji Wyborczej biorący udział w zebraniach odnotowali, że wciąż w wielu firmach lekko podchodzimy do funkcji społecznego inspektora pracy, tymczasem jest to funkcja ze wszech miar potrzebna i pożyteczna. W dyskusjach przed WZD pada wiele sugestii aby tę kwestię wysoko podnieść w nadchodzącej kadencji. Być może uczynić ją nawet priorytetem, a koniunktura na takie działania jest dobra. Dla przypomnienia p podstawowe informacje.
hosting
     Społeczna inspekcja pracy, której organizację określa ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy (Dz. U. Nr 35, poz. 163 z późn. zm.) – u.s.i.p. jest służbą społeczną pełnioną przez pracowników, mającą na celu zapewnienie przez zakład pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych, określonych w przepisach prawa pracy. Służba ta powinna reprezentować interesy i chronić wszystkich pracowników danego zakładu pracy, niezależnie od ich przynależności do organizacji związkowych działających na terenie zakładu, choć jest kierowana przez zakładowe organizacje związkowe (art. 2 u.s.i.p.).
    Niezwykle istotną kwestią jest, że wybory SIP należą do autonomicznych, wyłącznych uprawnień zakładowych organizacji związkowych. Ważność wyborów społecznego inspektora pracy nie podlega żadnej zewnętrznej kontroli (np. sądowej), zaś pracownik wybrany na społecznego inspektora pracy nie ma żadnej, a w szczególności biernej legitymacji procesowej (wybór jego osoby nie może być poddawany w wątpliwość przez żaden organ ani gremium; dotyczy to również pracodawcy) w sprawie o ustalenie nieważności jego wyboru na społecznego inspektora pracy, o czym wypowiadał się już kilkukrotnie Sąd Najwyższy (m.in. wyrok SN z dnia 3 sierpnia 2006 r., II PK 339/05, OSNP 2007, nr 15-16, poz. 218, czy postanowienie SN z dnia 7 grudnia 2011 r., II PK 79/11, Lex nr 1163327). Tak więc pracodawca nie ma prawa ani powoływać, ani odwoływać społecznego inspektora pracy, bowiem funkcja ta podlega wyłącznie zakładowym organizacjom związkowym.
więcej »
Opublikowano 14-05-2018 20:59
hosting
 13 maja, wieczorem zmarł Zdzisław Dumowski (1953 - 2018), absolwent polonistyki UMK, działacz toruńskiej "Solidarności". W czasie karnawału "S" 1980-1981, współredagował wydawane przez Zarząd Regionu Toruń NSZZ "S" "Wolne Słowo". Po wprowadzeniu stanu wojennego aresztowany i Internowany w Potulicach i Strzebielinku. Dzoałał w Toruńskim Komitecie Obrony Więzionych za Przekonania. Po zwolnieniu nie zaprzestał działalności opozycyjnej. M.in. współredagował "Toruński Informator Solidarności". Był burmistrzem Sierpca (1991 - 1995) oraz radnym Rady Miasta Sierpc i powiatu sierpeckiego (1990 - 2006). Był lokalnym patriotą. Angażował się w działalność stowarzyszeń regionalnych.
 
Pogrzeb śp. Zdzisława odbędzie się w Sierpcu, w czwartek 17 maja - o 12.3o.
więcej »
Opublikowano 09-05-2018 21:05
   Jak już publikowaliśmy odbyło się ostatnie w tej kadencji posiedzenie Zarządu Regionu, lecz Prezydium ZR będzie działało aż do wyboru nowego. Właśnie dziś (9maja) jego członkowie zebrali się na naradę (jak prawie każdego tygodnia). Omawiano i podejmowano decyzje w kwestiach organizacyjnych, dotyczących zbliżającego się Walnego Zebrania Delegatów Regionu. Podzielono także obowiązki na najbliższe dni.
   A w naszej galerii działaczy, którzy odeszli w minionej kadencji przypominam sylwetkę Bogdana Włocha z Inowrocławia. Był znanym, lubianym członkiem Zarządu Regionu. Zmarł 10 września 2016 roku.
Tekst i foto - Piotr Grążawski
hosting
więcej »
Opublikowano 08-05-2018 18:11
hosting
     160 lat temu, w Toruniu, po raz pierwszy na ziemiach Polski wydrukowano „Pana Tadeusza”. Ówczesna drukarnia Lambecka znajdowała się przy ul Piekary 35, dokładnie w tej samej kamienicy, która obecnie jest własnością Zarządu Regionu Toruńsko hostingWłocławskiego NSZZ „Solidarność”. Pasjonaci dziewiętnastowiecznej historii naszego Pomorza Nadwiślańskiego zwracają szczególną uwagę na lata 1848-1871, jako na okres dość zgodnego współżycia Polaków i Niemców, zwłaszcza na terenie historycznej ziemi chełmińskiej.Jednym z objawów owego zgodnego współżycia była wzmożona aktywność niemieckich drukarzy w wydawaniu polskich druków. Tylko w działających wówczas drukarniach Köhlera (Brodnica). Lohdego (Chełmno), Röthego (Grudziądz), Lambecka (Toruń) wyprodukowano 194 tytuły! A nie jest to w żadnym razie pełna liczba, bo gdy weźmiemy pod uwagę wydawnictwa mniej znanych drukarni, to wówczas trzeba nam będzie dodać jeszcze ponad 60 pozycji. W ogóle, niemieckie oficyny Prus Zachodnich w latach 1848-1871 wydrukowały 379 tytułów, z czego najwięcej w Brodnicy - 104 i Toruniu - 103. Po zjednoczeniu Rzeszy, na fali narastającego nacjonalizmu zjawisko stopniowo zanikało, aż pod koniec XIX wieku ustało zupełnie.
      14.XI 1814 roku w podtoruńskim Górsku. w rodzinie ewangelickiego pastora Lambecka przyszedł na świat chłopiec ochrzczony aż trzema imionami: Maksymilian Georg Ernest. Dzieciństwo i wczesną młodość spędził w rodzinnej wiosce, a po skończeniu tutejszej szkoły, przez trzy lata uczęszczał do toruńskiego gimnazjum...
Cały artykuł - autorstwa Piotra Grążawskiego - możesz przeczytać tu www.solidarnosc.torun.pl/146,torunski-pan-tadeusz.html
więcej »

« poprzednia
1|2|3|4|...|229|230|231
następna »
Copyright 2010 - 2018 by NSZZ Solidarność
Projekt i wykonanie: Arat Media
HISTORIA REGIONU - ARTYKUŁY
MOŻESZ POMÓC - odpisz 1%
AKTUALNOŚCI