aktualnościzdjęciaRada Regionalna SIPmultimedialne archiwumwładzeOferta wycieczkiProgram WYBORY W ZWIĄZKU
Sobota, 24 marca 2018
Imieniny: Gabrieli, Marka, Seweryna
Opublikowano 19-02-2018 15:40
    hostingWielu z nas pamięta tę wspaniałą kobietę, bez udziału której trudno było sobie wyobrazić jakiekolwiek większe przedsięwzięcie Regionu. Czy demonstracja, czy protest, czy jakiekolwiek inne działanie społeczne Małgosia Dokładna zawsze, niezawodna, zawsze życzliwa była wśród nas. Nigdzie się nie pchała, nie wystawiała na obiektywy - jak sama żartobliwie mówiła - "ja jestem od roboty". Lubiła ten "związkowy cień", uwielbiała ludzi...  Pamiętacie wielką demonstrację trzech central związkowych w Warszawie (chyba 2013 rok)? Wzięliśmy na nią szturmówki, trzonki, gwizdki, petardy, a Małgosia... kwiaty (fota).
    W maju 2015 roku doznała ciężkiego krwotoku z pękniętego tętniaka, a potem udaru prawej półkuli mózgu, który ją sparaliżował. Od tamtego czasu minęło już wiele miesięcy, lata, a stan Małgosi poprawia się bardzo, bardzo powoli.
    Aby mogła kiedykolwiek stanąć na nogi potrzebuje intensywniejszych, kosztowniejszych zabiegów rehabilitacyjnych. Pomóżmy jej - odpiszmy na koszty leczenia i rehabilitacji Małgosi 1% ze swojego PIT. To prosty i pewny sposób okazania naszej solidarności. Przekonajmy się, że możemy na siebie liczyć!
PIT wypełnij tak (po kliknięciu na obrazek powinien sie powiększyć)
hosting
więcej »
Opublikowano 19-02-2018 11:18
hosting
     16 lutego 2018 r. odbyło się walne zebranie wyborcze we włocławskim Drumecie.To jedna z największych,bo licząca 220 członków i najaktywniejszych organizacji zakładowych NSZZ Solidarność naszego regionu.w zebraniu uczestniczyli członkowie Prezydium ZR w składzie:Jacek Zurawski,Janusz Dębczyński,Tomasz Jeziorek i Mariusz Kawczyński.Był też prawnik ZR Paweł Ślubowski.
     Sławomira Szablewskiego na kolejną już piątą kadencję wybrało jednogłośnie 25 obecnych delegatów.Z niewielkimi zmianami wybrano Komisję Zakładową oraz Rewizyjną.Trzech delegatów na WZDR to ponownie;S.Szablewski,M.Domżał oraz J.Janowicz.Solidarności z Drumetu.
Gratulujemy i życzymy dobrej pracy w rozpoczynającej się kadencji. J.Dębczyński.
Fot Piotr Grążawski
więcej »
Opublikowano 19-02-2018 11:02
hosting
     W piątek 16 lutego 2018 r. uczestniczyliśmy w ostatniej drodze ś.p.Ryszarda Błaszczyka jednego z założycieli Solidarności w Regionie śląsko-dąbrowskim.Ten syn ziemi kujawskiej urodzony we Włocławku był twórcą struktur związku w 1980 r. w hucie Katowice.Póżniej wybrany do Zarzadu Regionu i jego Prezydium.Był delegatem na Krajowy Zjazd Delegatów w gdańskiej Oliwie. Został wybrany do najwyższych władz związku Komisji Krajowej i jej Prezydium.W stanie wojennym internowany w Strzeblinku i innych miejscach odosobnienia.W 1983 r. otrzymał bilet w jedną stronę do RFN.Następnie wyjechał do USA gdzie namawiał miejscową Polonię oraz władze polityczne do niesienia pomocy dla Solidarności.
     W 1990 r. powrócił do Polski ale był mocno rozczarowany zdradą elit solidarnościowych przy okrągłym stole.Nie podjął już działalności związkowej ani tez politycznej czy społecznej.Poświęcił się najbliższej rodzinie we Włocławku gdzie 13 lutego 2918 roku przegrał z chorobą w wieku 64 lat. Pochowany został na cmentarzu komunalnym w podwłocławskiej Pinczacie, w asyście pocztu sztandarowego Regionu Toruńsko- Włocławskiego NSZZ Solidarność Oddziału Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej we Włocławku.Cześć jego pamięci.
             Wiceprzewodniczący ZR Janusz Dębczyński
więcej »
Opublikowano 15-02-2018 20:22
hosting
    Jeżeli w swojej miejscowości należysz do społecznego stowarzyszenia, lub po prostu chcesz się przyłączyć do obchodów 100 lecia odzyskania niepodległości to nie jesteś sam, nie musisz też ponosić kosztów realizacji patriotycznego przedsięwzięcia które wymyśliłeś.
     W obchodach stulecia polskiej Niepodległości kluczowe znaczenie ma jak najszersze włączenie do wspólnego świętowania mieszkańców Polski. W spełnieniu tych celów mają pomóc dwa programy dotacyjne na realizację projektów związanych z obchodami w społecznościach lokalnych, na poziomie gmin, powiatów i województw. We wszystkich projektach szczególny nacisk zostanie położony na dotarcie do ludzi młodych oraz na realizowanie zadań w różnych formach współpracy. Ponadto Instytut Adama Mickiewicza prowadzi nabór na konkurs dotacyjny dotyczący organizacji wydarzeń związanych z obchodami stulecia polskiej niepodległości, poza granicami Polski.
    Na realizację swojego programu możesz otrzymać minimum 5 tys. złotych, lub wiele, wiele więcej
Wszystko znajdziesz tu - niepodlegla.gov.pl
więcej »
Opublikowano 14-02-2018 20:35
hosting
   W całym Regionie nadal trwa akcja wyboru władz związkowych na nową kadencję. 14 lutego miały miejsce wybory w jednej ze spółek energetycznych koncernu ENERGA Oddział w Brodnicy. Przy bardzo dobrej frekwencji i organizacji sprawnie wyłoniono osoby, które będą kierowały tutejszą komórką związku. Po raz kolejny, miażdżącą przewagą głosów przewodniczącym wybrano Stanisława Niedbalskiego. Delegatami na walne zebranie MKZ zostali Leszek Siemiątkowski i Dariusz Marchlewski.
   Ciekawe, że Dariusz jest synem długoletniego - bardzo zasłużonego dla społeczności brodnickich energetyków - przewodniczącego Solidarności Tadeusza Marchlewskiego. Jak widać tradycja rodzinna jest kontynuowana (wuj Darka jest przewodniczącym kz w ZSM POLMO Brodnica)  , zaś o Darku pewnie będziemy słyszeli coraz częściej.
   Wszystkim serdecznie gratulujemy!
więcej »
Opublikowano 12-02-2018 21:29
  hosting  Nad dostosowaniem przepisów do obecnych realiów pracuje Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy powołana we wrześniu 2016 r. Niezależnie od niej z inicjatywy Kancelarii Prezydenta powstał projekt zmian Kodeksu Pracy uwzględniający problemy pracownicze zgłaszane w otrzymywanej korespondencji. Ochrona pracowników Proponowane przez Kancelarię Prezydenta zmiany dotyczą m.in. rozszerzenia ochrony pracowników. Jednym z jej elementów ma być możliwość ubiegania się o odszkodowanie od pracodawcy za mobbing także w trakcie zatrudnienia lub w sytuacji, gdy pracodawca sam rozwiąże z pracownikiem umowę. Dotychczas warunkiem ubiegania się o odszkodowanie było rozwiązanie stosunku pracy z inicjatywy pracownika, co czasami wykorzystywali pracodawcy spodziewający się pozwu i uprzedzali otrzymanie wypowiedzenia zwolnieniem pracownika. Dodatkowo projekt zmian rozszerza zakres dyskryminacji pracowników wprowadzając otwarty katalog przesłanek uzasadniających dyskryminację, po to, aby każde obiektywnie nieuzasadnione nierówne traktowanie pracowników można było uznać za dyskryminację. Obecnie katalog niedozwolonych przyczyn nierównego traktowania jest ściśle określony przepisami, co ogranicza możliwość dochodzenia przez pracownika na drodze sądowej swoich praw w sytuacjach nieuwzględnionych w obecnej ustawie.
     Zmiany w przepisach mają dotyczyć także osób korzystających z uprawnień rodzicielskich dla innych członków rodziny. Do tej pory nowelizacje przepisów obejmowały ułatwienia dla pracujących rodziców, m.in. uelastycznienie systemu urlopów związanych z rodzicielstwem. Planowana nowelizacja Kodeksu Pracy ma rozszerzyć grono osób uprawnionych do sprawowania opieki nad dzieckiem na prawach takich jak prawa rodziców o innych, pracujących członków rodziny w sytuacjach, gdy sprawują oni opiekę na dzieckiem. Zmiany w zakresie świadectw pracy Nowelizacja przepisów ma również przedłużyć do 14 dni termin składania wniosku o sprostowanie świadectwa pracy. Dotychczasowa praktyka pokazuje bowiem, że obecny, siedmiodniowy termin na wystąpienie z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy do pracodawcy oraz z żądaniem jego sprostowania do sądu jest zbyt krótki.
     Dodatkowo w Kodeksie Pracy ma pojawić się nowy przepis umożliwiający pracownikowi uzyskanie orzeczenia zastępującego świadectwo pracy. Obecnie pracownik może wystąpić do sądu z wnioskiem o zobowiązanie pracodawcy do wydania świadectwa pracy w sytuacjach, gdy ten nie wyda pracownikowi dokumentu. Jeśli jednak pracodawca nie spełni żądania sądu, a egzekwowanie świadectwa pracy jest nieskuteczne z uwagi na likwidację firmy lub brak osób uprawnionych do wydania dokumentu w imieniu pracodawcy pojawia się problem, który rozwiązać ma nowy zapis ustawy. Pozwoli on pracownikowi ubiegać się w sądzie o wydanie orzeczenia zastępującego świadectwo pracy, które będzie zawierało informacje, jakie wymagane są przepisami o świadectwie pracy. W sytuacjach, gdy uzyskanie przez sąd wszystkich niezbędnych informacji byłoby niemożliwe, w orzeczeniu mają znaleźć się podstawowe dane dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, wymiaru czasu pracy, zajmowanych stanowisk oraz trybu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.
      Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy przygotuje dodatkowe zmiany Poza zmianami proponowanymi w prezydenckim projekcie nowelizacji, nad zmianami w ustawie pracuje także Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy. W jej pracach uczestniczą także przedstawiciele organizacji pracodawców i związków zawodowych. Tu jeszcze nie ma wiążących ustaleń.
więcej »
Opublikowano 08-02-2018 21:13
hosting
    Przedstawiciele PKW opowiedzieli na pytania przesłane do redakcji Serwisu Samorządowego PAP w związku z nowelizacją przepisów wyborczych. PKW odniosła się do wątpliwości, czy w obu obwodowych komisjach wyborczych (wydającej karty i liczącej głosy) będzie mógł zasiadać przedstawiciel gminy. „W obwodowych komisjach wyborczych nie będzie przedstawiciela gminy. Skład obwodowej komisji wyborczej określa art. 182 znowelizowanego Kodeksu wyborczego” – podkreśliła w odpowiedzi PKW. Zgodnie z przywołanym przez Komisję przepisami, w skład każdej obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie powołuje się dziewięć osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby.
    Na pytanie, czy zmiany w przepisach oznaczają, że w obwodowych komisjach nie będzie osób z urzędu wytypowanych przez wójta do obsługi wyborów, wprowadzenia protokołu do systemu i innych czynności, PKW poinformowała, że obecność takiej osoby jest możliwa. „W lokalu obwodowej komisji wyborczej może znajdować się osoba wytypowana przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta odpowiedzialna za wprowadzenie danych do systemu informatycznego” – podkreśliła Komisja. Zapytano też, czy ustawa precyzuje, żeby obie komisje (wydająca karty i licząca głosy) miały różny skład. „Tak. Mówi o tym art. 153 par. 1 Kodeksu wyborczego – można być członkiem tylko jednej komisji wyborczej” – zaznaczyła PKW. Jedno z pytań dotyczyło tego, czy członek rodziny kandydata może być członkiem komisji wyborczej.
    Jak podała PKW, nie można być członkiem obwodowej komisji wyborczej, jeżeli jest się dla kandydata w wyborach: małżonkiem, ojcem, matką, dziadkiem, babcią (tzw. wstępnym). To samo dotyczy syna, córki, wnuka, wnuczki (tzw. zstępnych), rodzeństwa, małżonka zstępnego lub przysposobionego oraz osoby pozostającej z kandydatem w stosunku przysposobienia. Na pytanie, kto zapłaci za łącza internetowe i kamery w lokalach wyborczych, PKW odpowiedziała, że koszty te zostaną pokryte z budżetu państwa.
więcej »
Opublikowano 05-02-2018 20:39
hosting
   W całym regionie trwa akcja wyborcza i właściwie każdego dnia członkowie Prezydium są gdzieś na zebraniu. Mimo to narady Prezydium odbywają się prawie zgodnie z harmonogramem. Ostatnio podjęto kilka decyzji, które maja także znaczenie budżetowe. Na pierwszym miejscu wypłynęła konieczność zagwarantowania szkoleń dla wybranych po raz pierwszy. Prezydium wstępnie planuje, że termin powinien objąć najbliższą jesień, choć ostateczną decyzję podejmą nowe władze Regionu.
    W związku z przypadającymi na ten rok obchodami 100 lecia niepodległości, skarbnik Regionu zaproponował zabezpieczenie na ten cel pewnej kwoty. Jej wysokość zostanie przedłożona członkom Zarządu regionu do ewentualnej akceptacji. "Jako związek o takiej przeszłości i takim podejściu do patriotyzmu powinniśmy się włączyć w narodowe święto - argumentował.
Ustalono też daty niektórych najbliższych wydarzeń i tak - najbliższe posiedzenie Zarządu Regionu odbędzie się 23 lutego w Toruniu, zaś prezydium zarekomenduje ZR aby Walne Zebranie Delegatów Regionu odbyło się w dniu 28 maja, w Toruniu.
   Komisjom zakładowym przypominamy, iż protokóły z wyborów powinny być jak najszybciej dostarczone (przesłane) do siedziby Zarządu Regionu w Toruniu, biur Oddziałów, Podregionów.
Foto - grupa liderów związkowych podczas przerwy w obradach Zarządu Regionu
Text & foto Piotr Grążawski
więcej »
Opublikowano 31-01-2018 20:20
Zarezerwuj sobie 23 lutego, godz.18. Niezwykłe wydarzenie kulturalne! Związkowcy Solidarności wejdą ze specjalnymi biletami.
hosting
więcej »

« poprzednia
1|2|3|4|...|224|225|226
następna »