aktualnościzdjęciaRada Regionalna SIPmultimedialne archiwumwładzeOferta wycieczkiProgram WYBORY W ZWIĄZKU
Czwartek, 26 kwietnia 2018
Imieniny: Marii, Marzeny, Ryszarda
Opublikowano 06-04-2018 09:38
hosting
     Społecznych inspektorów pracy wybierają pracownicy zakładu pracy, na okres 4 lat. Do zadań społecznego inspektora pracy należy przede wszystkim kontrola. Społeczny inspektor pracy ma prawo kontrolować stan budynków, maszyn, urządzeń technicznych i sanitarnych oraz procesy technologiczne z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy. Oprócz kontroli maszyn i urządzeń inspektor może skontrolować przestrzeganie przepisów prawa pracy. W szczególności społecznego inspektora interesuje przestrzeganie postanowień układów zbiorowych i regulaminów pracy, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, młodocianych i osób niepełnosprawnych, urlopów i czasu pracy, świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
     Wypadki przy pracy są zdarzeniami nie pożądanymi w każdym zakładzie pracy. W związku z tym społeczny inspektor pracy został wyposażony w szereg uprawnień w zakresie zwalczania wypadków pracowników. Inspektor może brać udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, a także brać udział w analizowaniu przyczyn powstawania wypadków przy pracy, zachorowań na choroby zawodowe i inne schorzenia wywołane warunkami środowiska pracy. Społeczny inspektor może ponadto kontrolować stosowanie przez zakłady pracy właściwych środków zapobiegawczych i uczestniczyć w przeprowadzaniu społecznych przeglądów warunków pracy.
    W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy do zadań społecznego inspektora pracy należy opiniowanie projektów planów poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy i planów rehabilitacji zawodowej. Inspektor powinien także podejmować działania na rzecz aktywnego udziału pracowników zakładów pracy w kształtowaniu właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz oddziaływać na przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
więcej »
Opublikowano 05-04-2018 09:58
hosting
     Ministerstwo wskazało, jak ma wyglądać egzamin na nauczyciela kontraktowego i mianowanego. „Nowe egzaminy oraz rozmowa kwalifikacyjna będą zawierały moduł praktyczny, co ułatwi zweryfikowanie przez komisję, czy nauczyciel spełnia wymagania na kolejny stopień awansu” – wskazuje MEN w uzasadnieniu projektu.
    Resort proponuje, aby komisja egzaminacyjna zapoznała się z oceną pracy nauczyciela i sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz przeprowadziła egzamin, w czasie którego nauczyciel ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego lub mianowanego dokona prezentacji dorobku zawodowego. Nauczyciel będzie też musiał odpowiedzieć na pytania dotyczące wymagań niezbędnych do uzyskania odpowiednio stopnia nauczyciela kontraktowego lub stopnia nauczyciela mianowanego oraz w formie praktycznej zaprezentować swoją wiedzę i umiejętności. Chodzi o przedstawienie rozwiązania problemu związanego z pełnionymi obowiązkami czy wykonanie zadania z użyciem narzędzi multimedialnych.
    Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 września 2019 r. Projekt jest teraz na etapie konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych; do 20 kwietnia MEN czeka na uwagi.
więcej »
Opublikowano 05-04-2018 09:46
hosting
      Jak Polska długa i szeroka trwa dyskusja na temat postanowień i regulacji "nowego kodeksu pracy". Rzecz sama w sobie by była całkiem pozytywnym zjawiskiem, gdyby nie kontekst owej narodowej dyskusji, zaś ten jest taki, iż ludzie zwyczajnie straszą jeden drugiego.
     Jako członek Regionalnej Komisji Wyborczej miałem nie tylko okazję, lecz również obowiązek uczestnictwa w zebraniach wyborczych, gdzie w momencie przechodzenia do tzw. "wolnych wniosków" temat rzekomych "paskudnych zapisów nowego kodeksu pracy" stanowił żelazny punkt dyskusji. W jednej z komisji zakładowych pewien delegat zgłosił nawet wniosek o wystosowanie "zdecydowanego protestu". Także dyskusja w internecie na rozmaitych forach (głównie facebooku) prowokowana jest sensacyjnymi doniesieniami o okropnościach nowych uregulowań typu "odrabianie przerw na papierosa", "skracanie urlopów", ostre zakazy konkurencji" itp. Przy czym to wszystko jest podawane w konwencji "wieści pewnych", niemal obowiązujących, stąd czytelnik może mieć przekonanie, iż za chwilę wszystko będzie obowiązywało.
     Członkowie Zarządu Regionu, którzy zebrali się na swym posiedzeniu jeszcze przed Świętem Wielkiejnocy także zgłosili fakt, że nowelizacja kodeksu pracy budzi w pracownikach wiele emocji podsycanych nieraz wyssanymi z palca wieściami. Tymczasem fakt jest taki, że nic nie jest ostatecznie przesądzone, a propozycje i "pewniki" podrzucane przez niektóre środki przekazu są jedynie bardziej, lub mniej realistycznymi propozycjami. W trakcie posiedzenie Zarządu Regionu padła nawet zaprotokółowana deklaracja, że jako związkowcy nie przepuścimy jakichkolwiek szkodzących pracownikom zapisów - "najwyżej pójdziemy na wojnę z większością sejmową próbującą to przeforsować".
     Zanim zostanie uchwalony nowy kodeks pracy trzeba jeszcze wielu konsultacji. Tej sprawy związek z pewnością nie prześpi.
Text & foto Piotr Grążawski Fot członkowie ZR w trakcie ostatniej sesji.
więcej »
Opublikowano 03-04-2018 21:13
hosting
     Komitet Protestacyjny Sfery Budżetowej Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” powstał w połowie lutego. W jego skład weszło już ponad 50 organizacji działających m.in. w administracji samorządowej, ośrodkach pomocy społecznej, urzędach, i grono to stale się powiększa, obejmując coraz więcej regionów w kraju.
     Komitet wystosował do rządu petycję z postulatami, które były już przedmiotem posiedzenia prezydium wojewódzkiej rady dialogu społecznego. - Stanowisko dotyczy całej sfery budżetowej w Polsce - wyjaśnia Leszek Walczak, przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Bydgoszczy. - Erozja wynagrodzeń w szeroko rozumianej sferze budżetowej powoduje spadek jakości usług świadczonych dla społeczeństwa. W wielu urzędach administracji centralnej nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia. A to, przy jednoczesnym zwiększeniu liczby obowiązków, powoduje przeciążenie pracą. NSZZ „Solidarność” zauważa, że przez ostatnie 10 lat niektóre grupy zawodowe wywalczyły sobie strajkami wyższe wynagrodzenia. Natomiast pracownicy sfery budżetowej nadal zarabiają na tym samy poziomie. Ich średnia płaca brutto waha się od 2600 do 2900 złotych – czytamy w petycji.
     Zdaniem Komitetu brak waloryzacji doprowadził do dyskryminacji niektórych grup pracowniczych, w tym m.in. pracowników pomocy społecznej, gdzie z roku na rok wzrastają koszty utrzymania domów pomocy społecznej, a dotacje nie pokrywają ich w całości. To z kolei przekłada się na wysokość zarobków Płace w budżetówce zamrożone są od blisko 10 lat. Komitet w najbliższym czasie zapowiada zaostrzenie form protestu.
więcej »
Opublikowano 31-03-2018 17:30
 
hosting
     Na święta Zmartwychwstania Chrystusa Pana, wszystkim członkom i sympatykom NSZZ Solidarność przesyłamy najserdeczniejsze życzenia: obfitości łask Bożych, zdrowia, radości, wytrwałości w codziennym zmaganiu się z przeciwieństwami, poczucia siły, pokoju i nieustającej wiary i nadziei.
Zarząd Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ Solidarność
więcej »
Opublikowano 30-03-2018 21:19
UKRZYŻOWANIE  - póżnośredniowieczny fresk z naszej toruńskiej kamienicy
hosting
więcej »
Opublikowano 29-03-2018 08:56
hosting
     W dniu 28 marca 2018 r.odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze we włocławskiej oświacie zrzeszonej w MOZ Pracowników Oświaty i Szkolnictwa Wyższego KiZD NSZZ Solidarność. Ta największa organizacja związkowa w naszym Regionie bo licząca 606 członków po raz siódmy powierzyła funkcję przewodniczącego Wojciechowi Jaranowskiemu.
     Co ciekawe - nasz kolega wygrał jednogłośnie otrzymując 57 głosów od wszystkich delegatów. Wybrano 62 osoby do MOZ oraz 5 do Komisji Rewizyjnej której szefową ponownie została Katarzyna Szymańska. Wyłoniono także 8 delegatów na WZDR Regionu Torńsko-Włocławskiego oraz 14 delegatów na zjazd Regionalnej Sekcji Oświaty.
     Wszystkim wybranym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszej owocnej pracy na rzecz naszych członków. .Zarząd Regionu reprezentowali przewodniczący Jacek Żurawski i wiceprzewodniczący Janusz Dębczyński autor relacji.
więcej »
Opublikowano 29-03-2018 08:49
hosting
      W dużych zakładach Włocławka wybory odbyły się bez większych niespodzianek poza naturalnym dopływem" świeżej krwi' do zarządów organizacji związkowych.Robert Wichrowski bezapelacyjnie został ponownie wybrany na przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w Anwil S A.Natomiast zawziętą walkę stoczono o miejsca Zarządzie K Z gdzie cały skład wyłoniono dopiero w 6 turze wyborczej.Wybrano także 5 delegatów na WZDR regionu oraz sekcji branżowej przemysłu chemicznego.W tym samym dniu odbyły się wybory w fabryce WIKA dawnych Manometrach.Tutaj po raz piąty przewodniczącym wybrano zdecydowanie Wiesława Herliczkę.Doświadczony szef KZ na swego zastępcę zaproponował młodego działacza Norberta Przybysza który był jego kontrkandydatem na funkcję przewodniczącego.
     Dzień póżniej 24 marca walne zebranie odbyło się w Orlen-Serwisie niedawnym Remwilu.Dotychczasowy przewodniczący K Z Sławomir Dorsz został wybrany ponownie uzyskując dwie trzecie głosów delegatów.Podobnie jak w WICE jego rywal w wyborze na funkcje szefa K Z młody członek Marcin Skowroński został zastępcą przewodniczącego.Obydwa przypadki dowodzą o dużej dojrzałości i myśleniu perspektywicznym o wychowaniu sobie naturalnych następców.W tych wyżej wymienionych wydarzeniach z ramienia Z R i RKW uczestniczyli:J.Zurawski,J.Dębczyński i S.Szablewski.
Wiceprzewodniczący ZR Janusz Dębczyński
Fot od lewej Janusz Dębczyński, Jacek Żurawski, Wojciech Jaranowski
więcej »
Opublikowano 27-03-2018 21:39
hosting Oświatowa Solidarność z Inowrocławia przeprowadziła swoje wybory bardzo sprawnie i w dobrej atmosferze. To jedna z największych organizacji związkowych w Regionie, na dodatek mająca silne umocowanie w lokalnym samorządzie. Od lat przewodzi jej Tomasz Marcinkowski - nie tylko popularny związkowiec, lecz także działacz samorządowy i społeczny. Nic zatem dziwnego, ze zebrani poparli jego kandydaturę i właśnie Tomaszowi przypadnie poprowadzić oświatową Solidarność w nowej kadencji. Na pozostałe funkcje wybrano-  z-cy przewodniczacego: Pawłowska Beata i Woźniak Anita, skarbnik: Kubiak Agnieszka, sekretarz: Malinowska Monika, członkowie prezydium: Pogorzały Dorota i Sztabrowski Michał. Komisja rewizyjna: przewodniczący: Jesiołowski Maciej, z-ca: Wojdylak Marlena, sekretarz: Kliza Ewelina.
Fot nadesłane
hosting
więcej »

« poprzednia
1|2|3|4|...|226|227|228
następna »