aktualnościzdjęciaRada Regionalna SIPmultimedialne archiwumwładzeOferta wycieczki, przewozu osóbProgram
Poniedziałek, 02 marca 2015
Imieniny: Halszki, Heleny, Karola
Opublikowano 28-08-2014 19:01
 
więcej »
Opublikowano 28-08-2014 18:49
 
więcej »
Opublikowano 28-08-2014 18:30
Petycja do Prezesa i Rady Instytutu Pamięci Narodowej w obronie zwolnionych z pracy: prof. dr. hab. Włodzimierza Sulei i mgr. Pawła Warota.
 
     Zwracamy się do Prezesa i Rady Instytutu Pamięci Narodowej z apelem o anulowanie decyzji o zwolnieniu z pracy prof. dr. hab. Włodzimierza Sulei i mgr. Pawła Warota. Uważamy, że podawane przyczyny tych decyzji są zupełnie nieprzekonujące i budzą ogromne zdziwienie. Obaj zwolnieni naukowcy to znakomici badacze historii najnowszej, słynący z odwagi i zaangażowania w sprawy społeczne. Prof. Włodzimierz Suleja jest jednym najwybitniejszych historyków polskich, autorem cennych publikacji i wieloletnim dyrektorem Oddziału Wrocławskiego Instytut Pamięci Narodowej. W latach osiemdziesiątych był bardzo aktywnym działaczem solidarnościowego podziemia. Wydawał i redagował pisma podziemne, pisał do nich teksty, kolportował gazetki, książki i ulotki. Wielokrotnie represjonowany, 11 września 1985 został aresztowany, a następnie skazany na 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata i karę grzywny. Mgr Paweł Warot to historyk młodszego pokolenia, posiadający jednak duży dorobek naukowy i organizacyjny. Jego odwaga w opisywaniu problemów lustracyjnych w rodzinnym mieście – Olsztynie budzi powszechny szacunek. Paweł Warot jest mocno zaangażowany w działalność społeczną i popularyzatorską, a ludziom związanym z walką o niepodległość Polski i prawa człowieka udziela wszechstronnej pomocy. Zwracamy uwagę, że podjęte decyzje wywołują już falę słusznych protestów środowisk kombatanckich we Wrocławiu, Olsztynie i w całej Polsce. Padają głosy o kneblowaniu swobody wypowiedzi. Kreowanie tego rodzaju atmosfery jest chyba najgorszą rzeczą jaką można zrobić. Psuje ona bardzo wizerunek IPN i komplikuje relacje tej instytucji z ludźmi walczącymi o niepodległość Polski i prawa człowieka. Także w trosce o wizerunek i rangę Instytutu Pamięci Narodowej (z którym zawsze czujemy się blisko związani) prosimy o podjęcie zdecydowanych kroków i umożliwienie prof. Włodzimierzowi Sulei i mgr. Pawłowi Warotowi dalszego pełnienia obowiązków zawodowych.
dr Zbigniew Girzyński – poseł na Sejm RP prof. dr hab. Wojciech Polak prof. dr hab. Andrzej Nowak prof. dr hab. Wiesław Wysocki prof. dr hab. Andrzej Chwalba prof. dr hab. Tomasz Schramm prof. dr hab. Jan Draus dr hab. Teofil Wojciechowski prof. dr hab. Krzysztof Kawalec prof. dr hab. Ryszard Terlecki prof. dr hab. Jan Dzięgielewski dr hab., prof. UMCS Waldemar Paruch dr Jan Parys dr Ludwik Szuba dr Jan Wiśniewski dr inż. Marian Krzaklewski dr Jarosław Wąsowicz prof. dr inż. Ryszard Chmielowiec ks. prof. dr hab. Józef Dębiński dr hab. Jarosław Macała ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski dr Dariusz Rogut dr Danuta Bogdan dr Izabela Bogdan prof. UJK, dr hab. Arkadiusz Adamczyk prof. KUL dr hab. Grzegorz Górski prof. dr hab. Mariusz Wołos prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski prof. dr hab. Krzysztof Dybciak dr Jacek Krzysztof Danel Czesława Bednarczyk Małgorzata Janiec dr Sylwia Galij-Skarbińska dr Michał Białkowski prof. UKSW, dr hab. Waldemar Gliński dr Wojciech Sławiński prof. dr hab. Mirosław L. Wyszyński dr Dariusz Fabisz dr Paweł Ziętara dr hab., prof. SWPS Sybilla Bidwell dr hab. inż. Andrzej Ziółkowski mgr inż. Elżbieta Guzikowska-Konopińska Ryszard Bocian Jan Prucnal Helena Brożek Jan Brożek Zygmunt Korus prof. Krzysztof Pawlikowski Kazimierz Maciejewski Krzysztof Ciechanowski Marek Chrapan Stefan Sokołowski dr hab., prof. IH PAN Przemysław Olstowski Zbigniew Ryba prof. dr hab. Edward Czapiewski prof. dr hab. Mateusz Goliński dr hab., prof. PW Bogusław Kopka dr hab., prof. IH PAN Małgorzata Gmurczyk-Wrońska mgr Hanna Nowakowska Ela Serafin Adam Kukla Adam Socha Jacek Adamas Katarzyna Adamas Marcel Adamas Piotr Jędrzejczak Wojciech Marchewczyk Krzysztof Bzdyl (w imieniu środowiska krakowskiej KPN) Józef Wieczorek dr Ireneusz St. Bruski Barbara Kondzielewska Zygmunt Dyka Grażyna Dyka Jadwiga Świerzbińska Tadeusz Świerzbiński Michał Kuc Romana Obrocka dr Jerzy Lackowski prof. dr hab. Teresa Kulak dr hab., prof. UWM Selim Chazbijewicz.
więcej »
Opublikowano 27-08-2014 21:55
     Pracodawca nie może dyscyplinować pracowników do podpisania dokumentów grożąc zwolnieniem. Jeśli jednak pracownik nie wyraża zgody np. na zawarcie umowy o zakazie konkurencji (tzw. lojalki) lub nie chce przyjąć zakresu obowiązków – pracodawca ma prawo wypowiedzieć mu umowę o pracę.
Umowa o zakazie konkurencji jest zgodnym oświadczeniem woli obu stron, co oznacza, że pracownik nie musi jej podpisać (pracodawca nie może go do tego zmusić), ale brak zgody pracownika na zawarcie takiej umowy – jeżeli jest ona zgodna z przepisami prawa, tzn. że np. nie zakazuje pracownikowi podejmowania jakiejkolwiek działalności zarobkowej – może spowodować wypowiedzenie stosunku pracy przez pracodawcę.

Zdaniem Sądu Najwyższego: Odmowa podpisania przez lekarza zatrudnionego w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy (art. 1011 kp) może stanowić uzasadnioną przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę (art. 45 § 1 kp)
(wyrok Sądu Najwyższego z 24 września 2003 r., I PK 411/02).
więcej »
Opublikowano 25-08-2014 22:04
Przed dopuszczeniem do pracy, po trwającej dłużej niż 30 dni niezdolności do pracy z powodu choroby, pracodawca ma obowiązek skierować pracownika na kontrolne badania lekarskie. Trzeba jednak pamiętać, że obowiązek ten pojawia się wówczas gdy 30-dniowy termin dotyczy okresu nieprzerwanej choroby pracownika.
W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku. Obowiązek skierowania pracownika na badania kontrolne wystąpi więc w sytuacji, gdy pracownik będzie nieobecny w pracy z powodu choroby dłużej niż 30 dni.
więcej »
Opublikowano 25-08-2014 21:56
Oświadczenie Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Oświaty w Inowrocławiu

W dniu 20 sierpnia br. z inicjatywy części radnych Rady Gminy Rojewo, w siedzibie inowrocławskiej „Solidarności” oświatowej odbyło się spotkanie, którego uczestnikami byli przedstawiciele Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” oraz występująca w imieniu ww. grupy, Pani Joanna Mąka.
Tematem blisko dwugodzinnego spotkania był planowany przez „Solidarność” w czasie powiatowych dożynek w Rojewie protest, u którego podstaw legły wydawane przez Wójta Gminy Rojewo sprzeczne z prawem zarządzenia, wykraczanie poza swoje kompetencje oraz jego działania wymierzone przeciwko członkom związku, noszące znamiona uporczywego nękania.

W trakcie spotkania Pani Joanna Mąka zwróciła uwagę, że dobro gminy i jej mieszkańców było i jest dla niej i części radnych najważniejsze. Podkreślała, iż nie zgadza się z generowaniem kolejnych konfliktów i z metodami, jakimi posługuje się Wójt w celu skłócenia rojewskiej społeczności oraz że nie pozostanie obojętna na pojawiające się sytuacje ewidentnej niegospodarności z jego strony.
   Jej zdaniem jednak obchody dożynkowe, to największe święto gospodarności rolników, będące ukoronowaniem ich całorocznego trudu. To również jedyna w roku okazja, by oddać szacunek tym wszystkim, którzy najlepiej znają wartość chleba.
Pani Joanna Mąka zwróciła się do Prezydium Komisji Międzyzakładowej z prośbą, aby uszanować ten jakże ważny dzień i zorganizować protest w innym terminie. Jej zdaniem ciężko pracujący mieszkańcy gminy nie powinni ponosić współodpowiedzialności za niegodne i niezgodne z prawem działania Wójta.

   Prezydium Komisji Międzyzakładowej, po telefonicznej konsultacji z Przewodniczącym Zarządu Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ „Solidarność”, postanowiło poddać wniosek Pani Joanny Mąki dyskusji na spotkaniu Zarządu Regionu w dniu 22 sierpnia br.
    Biorąc pod uwagę ten wniosek, fakt unieważnienia przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego większości wydanych przez Wójta zarządzeń oraz rozstrzygnięcie ostatniego konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Rojewie, ostatecznie postanowiono przesunąć termin protestu.
   Ponadto Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” P.O. i W. Okręgu Kujaw Zachodnich postanowiła podjąć działania zmierzające do możliwie szybkiego zorganizowania spotkania z Ministrem Edukacji Narodowej i Ministrem Cyfryzacji i Administracji, celem przedstawienia problemów oświatowych w gminie Rojewo, wynikających z nieprawidłowego funkcjonowania organu wykonawczego tej JST.
więcej »
Opublikowano 24-08-2014 14:19
Stanowisko
Zarządu Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ „Solidarność”
skierowane do PKN Orlen S.A.


     Zarząd Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ ”Solidarność” zdecydowanie popiera działania komisji zakładowych organizacji zakładowych funkcjonujących w grupie „Anwil” we Włocławku.
     Domagamy się rzeczywistego, transparentnego dialogu z przedstawicielami załóg pracowniczych skupionych w grupie Anwil, dotyczących przyszłości tych podmiotów gospodarczych, oraz osób w nich zatrudnionych. Brak rzetelnego dialogu, aroganckie stawianie związków zawodowych przed faktem dokonanym, objawiające się sprzedażą niektórych spółek bez jakichkolwiek wcześniejszych konsultacji społecznych, świadczy o lekceważeniu standardów obowiązujących – zwłaszcza – firmy z udziałem skarbu państwa.
     W wypadku dalszego trwania takiej sytuacji Zarząd Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ ”Solidarność” udzieli związkom zawodowym grupy Anwil wszelkiego, wieloaspektowego wsparcia, także gdyby doszło do akcji strajkowej.
     Wystąpimy o udzielenie związkowcom z Grupy Anwil czynnego wsparcia przez całą, ogólnokrajową strukturę NSZZ ”Solidarność” o raz innych central związkowych. Nie pozwolimy na rozczłonkowanie i wyprzedaż grupy Anwil w kawałkach.
więcej »
Opublikowano 24-08-2014 11:38
Image and video hosting by TinyPic
   Najważniejszą decyzją Zarządu Regionu, który obradował 22 sierpnia (piątek) jest uchwała o rozpoczęciu regionalnej akcji protestacyjnej w obronie interesów pracowników zatrudnionych w różnych sektorach lokalnej gospodarki (pełen tekst niżej).
  Pomimo letniej pory, zazwyczaj sprzyjającej uspokojeniu życia społecznego w naszym regionie (w tej częsci województwa kujawsko-pomorskiego) napięcie jest spore. Notujemy je w dużych firmach, takich jak: Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy (restrukturyzacja, zwolnienia, ograniczenia działalności), Soda Polska Ciech (nieprzewidywalne reformy, polegające głównie na zwalnianiu ludzi), Grupa Anwil (niepewne losy spółki, wg. prognoz zagrożonej podziałami). Do tego dochodzi cała seria w mniejszych ośrodkach - choćby w Rojewie, gdzie miejscowy wójt bez sensu podważa wyniki konkursu na dyrektora miejscowej szkoły, tylko dlatego, ze jego zwyciężczyni nie jest z "jego ferajny", a wojewoda nie wie jak zdecydowanie wpłynąć na wójta. Biorąc to wszystko pod uwagę, a także inne sprawy, związane z ewidentnymi zaniedbaniami, lub zaniechaniami ze strony wojewódzkich władz samorządowych, Zarząd Regionu uznał za konieczne przystąpić do czynnego protestu, mającego zmusić odpowiedzialnych do naprawienia błędów, albo oddania stanowisk tym, którzy potrafią to zrobić. Podjęto decyzję o uruchomieniu funduszu strajkowego.
Zdjęcie powyżej - dyskusja trwała nawet po oficjalnym zakończeniu obrad - jako związkowcy jesteśmy zwyczajnie wkurzeni.
Tekst &foto Piotr Grążawski
 
więcej »
Opublikowano 24-08-2014 11:14
 
Uchwała
Zarządu Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ „Solidarność”


W związku z napiętą i trudną sytuacją w przedsiębiorstwach branży chemicznej naszego Regionu, takich jak: Grupa Anwil Włocławek, Soda Ciech Inowrocław, Kopalni Soli Solino Inowrocław, Kujawsko Pomorskim Transporcie Samochodowym, Sanatorium „Przy Tężni „w Inowrocławiu, SHARP Toruń, oraz konflikcie w gminie Rojewo, Zarząd Regionu Toruńsko Włocławskiego postanawia:

1. Powołać z dniem22.08.2014r Regionalny Komitet Protestacyjny NSZZ „Solidarność” Regionu Toruńsko-Włocławskiego.
2. Skład RKP stanowią członkowie Zarządu Regionu Toruńsko Włocławskiego, oraz prezydia komisji zakładowych NSZZ”S” wymienionych zakładów.
3. Dopuszcza się możliwość rozszerzenia składu Komitetu Protestacyjnego o inne organizacje i centrale związkowe.
4. Pracami Regionalnego Komitetu Protestacyjnego kieruje Prezydium Zarządu Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ ”Solidarność”.
5. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.
więcej »

« poprzednia
1|2|...17|18|19|...|156|157|158
następna »