aktualnościzdjęciaRada Regionalna SIPmultimedialne archiwumwładzeOferta wycieczkiProgram Adaptacyjność sukces przedsiębiorstwa
Poniedziałek, 20 lutego 2017
Imieniny: Anety, Lehca, Leona
Opublikowano 14-03-2016 21:05
    Od 22 lutego 2016 r. okresy wypowiedzeń umów na czas określony są takie same, jak te, które mają zastosowanie przy umowach bezterminowych. W bardzo wielu przypadkach może to skutkować podwyższeniem wysokości odszkodowań związanych z wadliwym rozwiązywaniem lub wygaśnięciem „terminowej” umowy o pracę. Wysokość odszkodowań jest bowiem powiązana z długością okresu wypowiedzenia.
   Przypomnijmy: pracownik może uzyskać odszkodowanie m.in. w przypadku: rozwiązania umowy przez pracownika w sytuacji dopuszczenia się przez pracodawcę ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika (art. 55 § 1 [1] kp); niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia (art. 58 kp); wygaśnięcia umowy na skutek śmierci pracodawcy (art. 632 kp). Obecnie długość okresu wypowiedzenia umów na czas określony zależy od zakładowego stażu pracy (przy czym dla umów zawartych przed 22 lutego 2016 r. staż ten liczy się dopiero od tego dnia) i obejmuje:
* 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
* 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
* 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.
więcej »
Opublikowano 09-03-2016 09:41
Image and video hosting by TinyPic
Jest nowy klip włocławskiego zespołu ARSENAŁ, w którym gra dwóch członków naszego Zarządu Regionu. Tym razem grają własny utwór "Blues Arsenał" - zobaczcie i posłuchajcie (na fot. Sławek Dorsz) - www.youtube.com/watch
więcej »
Opublikowano 09-03-2016 09:19
Image and video hosting by TinyPic
     Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2015 r. ukształtowało się na poziomie 244,9 tys. osób, tj. o 2.0% wyższym niż przed rokiem. W grudniu 2015 r. największy wzrost przeciętnego zatrudnienia odnotowano w transporcie i gospodarce magazynowej (o 11,1%). Ponadto, wzrost większy niz przeciętny zanotowano w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 3,4%) oraz w przetwórstwie przemysłowym (o 2,5%). Przeciętne zatrudnienie najbardziej zmalało w budownictwie (o 6,5%). W końcu grudnia 2015 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy województwa kujawsko-pomorskiego wyniosła 107,3 tys. osób i była mniejsza o 19,9 tys. osób (15,6 %) niż w grudniu 2014 r. i większa o 3,4 tys. osób (o 3,3 %) niż w listopadzie 2015 r. Kobiety stanowiły 56,3% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych (przed rokiem 55,1%).
    Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie kujawsko-pomorskim w końcu grudnia 2015 r. ukształtowała się na poziomie 13,3% (w kraju była niższa o 3,5 p. proc.). W stosunku do grudnia ub. roku była niższa o 2,2 p.proc., a w porównaniu z listopadem 2015 r. była wyższa o 0,4 p. proc. Kujawsko-Pomorskie nadal znajdowało się wśród województw o najwyższej stopie bezrobocia, zaraz po warmińsko-mazurskim (16,3%) oraz na równi z zachodniopomorskim. Najniższą stopę bezrobocia odnotowano w województwie wielkopolskim (6,2%).
   W województwie kujawsko-pomorskim do powiatów o najwyższej stopie bezrobocia nadal należały powiaty: włocławski (23,5% wobec 25,4% w grudniu 2014 r.) oraz lipnowski (21,9%, wobec 25,5%), a o najniższej Bydgoszcz (5,4%, wobec 7,4%) oraz Toruń (6,9%, wobec 8,1% przed rokiem). W skali roku stopa bezrobocia zmniejszyła się we wszystkich powiatach, przy czym w największym stopniu w powiatach: lipnowskim (o 3,6%), aleksandrowskim i grudziądzkim (po 3,3%) oraz nakielskim (o 3,0%).
Źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy; Komunikat nr 12 o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego w grudniu 2015 r., Bydgoszcz, luty 2016.
Fot. Rynek Wąbrzeźna.Najgorsza jest sytuacja w "Polsce powiatowej".
więcej »
Opublikowano 09-03-2016 09:17
Image and video hosting by TinyPic
    Niemal 129 tys. ofert zatrudnienia zgłosili pracodawcy w lutym do urzędów pracy. To o ponad 48 proc. więcej w porównaniu do poprzedniego miesiąca - wynika z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Tak dobrego wyniku nie było od września 2015 r. Jak informuje resort pracy, luty jest kolejnym miesiącem systematycznego wzrostu liczby zgłaszanych przez pracodawców wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. W porównaniu do stycznia odnotowano wzrost o ponad 48 proc. To wzrost liczby ofert pracy o prawie 42 tys. W lutym liczba ofert pracy była wyższa o ponad 33 proc. niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Najwięcej ofert pracy zgłoszono w województwie mazowieckim (6,3 tys.), wielkopolskim i małopolskim (3,8 tys.). - Firmy chcą zatrudniać nowych pracowników. Trend ten nabiera cech trwałości. To bardzo optymistyczna oznaka ożywienia na lokalnych rynkach pracy. Świadczy też o wzroście zaufania pracodawców do usług urzędów pracy - powiedziała Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.
    W urzędach pracy na koniec lutego zarejestrowanych było 1 655,3 tys. osób. To wzrost w porównaniu do poprzedniego miesiąca jedynie o 7,8 tys. osób. Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w lutym, podobnie jak w styczniu br. 10,3 proc. Bezrobocie w lutym ubiegłego roku było o 1,6 punktu proc. wyższe niż obecnie i wynosiło 11,9 proc. Bezrobocie na poziomie jednocyfrowym utrzymuje się w 6 województwach. Najniższe bezrobocie odnotowywane jest w województwie wielkopolskim (6,6 proc.), śląskim (8,5 proc.) oraz mazowieckim (8,8 proc.).
   Pozytywne dane dotyczące bezrobocia podał także Eurostat. Według badania, bez pracy w Unii Europejskiej jest poniżej 9 proc. osób. To najlepszy wynik od maja 2009 r.
Źródło: MRPiPS jm/Serwis Samorządowy PAP\
Fot. Chmury nad Golubiem -Dobrzyniem
więcej »
Opublikowano 06-03-2016 20:09
Image and video hosting by TinyPic
   Przepisy ustawy Kodeks pracy, które obowiązują od 22 lutego 2016 r. wprowadzają ograniczenie nie tylko liczby, ale także okresu, na jaki mogą być zawarte umowy na czas określony. Maksymalny okres zatrudnienia na podstawie umów terminowych nie powinien przekroczyć 33 miesięcy.
   Ustawodawca przewidział kilka wyjątków, w których okres ten może zostać przekroczony. Należy do nich zawarcie umowy: w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym, w celu wykonywania pracy przez okres kadencji, w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie.
   Pracodawca, który będzie zawierał umowę o pracę lub kolejną umowę o pracę na czas określony, przekraczający 33 miesięcy, w tych przypadkach będzie zobowiązany zawrzeć w umowie o pracę informację o obiektywnych przyczynach uzasadniających zawarcie umowy o pracę na czas określony. Natomiast w przypadkach, gdy umowa o pracę na czas określony (lub kolejna umowa na czas określony) nie naruszą wskazanego limitu, nie ma obowiązku uzasadnienia przyczyny zawarcia umowy.
   Pierwsza umowa o pracę z pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym nie może przekroczyć 6 miesięcy, dlatego też pracodawca nie musi wskazywać podstaw jej zawarcia w umowie.
Podstawa prawna: art. 1 pkt 1, art. 18 ustawy z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz U. z 2015 r. poz. 1220), § 1 ust. 2 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 2015 r. poz. 2005).
Fot. Zarząd Regionu
więcej »
Opublikowano 01-03-2016 20:06
Image and video hosting by TinyPic
    Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych wszystkie organizacje związkowe posiadające osobowość prawną podlegają obowiązkowi podatkowemu , tzn.: Są zobowiązane do prowadzenia co najmniej uproszczonej ewidencji rachunkowej zgodnej z ustawą o rachunkowości w sposób zapewniający ustalenie wysokości dochodu (straty) , i ewentualnie opodatkowania i należnego podatku – art.9 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Są zobowiązane bez wezwania składać corocznie CIT-8 o wysokości osiągniętego dochodu za dany rok podatkowy do 31 marca następnego roku. Należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wolne od podatku są dochody związków zawodowych – w części przeznaczonej na cele statutowe. Skutkiem tego zwolnienia jest obowiązek sporządzenia informacji o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku. Służy do tego formularz CIT-8/O będący załącznikiem do zeznania CIT-8. Cały dochód zwolniony z podatku powinien być wykazany w tym załączniku, a następnie przeniesiony do zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) – CIT-8.
    Sprawozdanie Finansowe sporządza organizacja związkowa w terminie nie późniejszym niż 3 miesiące od dnia bilansowego . Dniem bilansowym jest dzień kończący rok obrotowy – 31 grudnia lub dzień zakończenia działalności zakładowej organizacji związkowej. Sprawozdanie finansowe jednostki składa się z : - bilansu, który powinien zawierać aktywa i pasywa na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych poprzedniego oraz bieżącego roku obrotowego - rachunku zysków i strat, który obejmuje przychody i koszty oraz zyski i straty za poprzedni i bieżący rok obrotowy - informacji dodatkowej, która powinna zawierać informacje i wyjaśnienia nie objęte bilansem i rachunkiem wyników, a niezbędne do oceny gospodarki finansowej jednostki. 
    Ponadto przypominamy, iż każda organizacja związkowa jako odrębna od Zarządu Regionu osoba prawna, powinna mieć nadany Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) przydzielany przez właściwy miejscowo Urząd Skarbowy oraz numer REGON przydzielany przez Urząd Statystyczny.
Bilans oraz rachunek wyników należy zatwierdzić stosowną uchwałą władzy wykonawczej, tj.: Komisji Zakładowej, Komisji Międzyzakładowej albo Komisji Podzakładowej.
 
Jak przygotować zeznanie roczne CIT8 - www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/organizacje-zwiazkowe-jak-przygotowac-zeznanie-roczne-cit-8/
Tu jest link do artykułu "jak rozliczyć się ze skarbówką (dla kz) archiwum.tygodniksolidarnosc.com/NBP_2010/nbp_45.pdf
Tu jest link do artykułu o uproszczonej księgowości komisji zakładowych www.solidarnosc.krakow.pl/sites/default/files/wstep_do_ksiegowosci1.pdf
Tu jest link do podręcznika dla skarbników komisji zakładowych "SKARB SKARBNIKA" www.solidarnosc.org.pl/lublin//files/pages/file/SKARB_SKARBNIKA_ze_znakami_tysola_i_nbp.pdf
więcej »
Opublikowano 28-02-2016 20:38
Image and video hosting by TinyPic
    Jeszcze niedawno pisaliśmy o trudnej sytuacji pracowników toruńskiego zakładu PKP Cargo Wagon, którym groziła likwidacja firmy, no i oczywiście zwolnienia. Dość niespodziewanie nawet dla samych pracowników (w każdym razie tak nam to przekazali) nastąpiła reaktywacja tamtejszej komisji zakładowej, dotąd funkcjonującej na bardzo wolnych obrotach. Do działalności związkowej wrócił były przewodniczący komisji zakładowej Henryk Palicki ( na zdjęciu) i nie tylko "obudził" strukturę, lecz także swymi działaniami spowodował, iż razem z kolegami zdołał obronić firmę przed likwidacją.
   Teraz postanowili niejako "zresetować" całe życie związkowe w firmie, uporządkować sprawy formalne, dokonać statutowych wyborów (których nie było od jakiegoś czasu) i już są efekty. W krótkim czasie do związku wstąpiło wiele osób; jakaś część - ponownie, lecz sporo z nowych członków dotąd nigdy nigdzie nie należało. Sam Henryk Palicki pojawił się na obradach Zarządu Regionu (26.02) i osobiście poinformował zebranych o sytuacji w firmie. Oświadczył też, że w wyznaczonych na 9 marca wyborach władz będzie się ubiegał o funkcję przewodniczącego komisji zakładowej.
Text & foto Piotr Grążawski
 
więcej »
Opublikowano 24-02-2016 20:36
Image and video hosting by TinyPic
To szkolenie będzie o zmianach w prawie pracy oraz przepisach pokrewnych, choć nie tylko - zapowiada wiceprzewodniczący ZR, organizator szkoleń Tomasz Jeziorek.
- Potrzebę przeprowadzenia takiego kursu zgłaszano już jesienią ubiegłego roku, więc sądzę, że będzie się cieszył sporym powodzeniem - dodaje.
Rzeczywiście, w dniach 18-19-20 marca, w Kruszwicy Prezydium ZR organizuje szkolenie o zmianach w prawie pracy i przepisach dotyczących stosunków pracy. Głównym wykładowcą ma być doskonale znany i lubiany prawnik Regionu Paweł Ślubowski z Włocławka. Warto dodać, iż szczególny nacisk zostanie położony na zagadnienie warunków pracy służby zdrowia, w świetle ostatnich regulacji prawnych i ich zapowiedzi, zatem spodziewamy się, że ten temat szczególnie przyciągnie związkowców pracujących w placówkach publicznej ochrony zdrowia.
Będą także poruszane kwestie bieżącego funkcjonowania komisji zakładowych w firmach.
Zachęcamy do zgłaszania swoich przedstawicieli
więcej »
Opublikowano 23-02-2016 22:38
18 marca, w Inowrocławiu na terenie OSiR odbędzie się szkolenie na temat Karty Nauczyciela.
Temat szkolenia - Karta Nauczyciela , dominujący zakres; - art. 20 ustawy KN (tryb rozwiązywania stosunku pracy, tryb propozycji obniżki wymiaru zatrudnienia na rok szkolny, procedura uzupełniania etatu w innej szkole)
- zakaz konkurencji w zawodzie nauczyciela,
- procedura udzielania urlopu dla poratowania zdrowia z uwzględnieniem weryfikacji zaświadczeń lekarza pierwszego kontaktu w WOMP – medycyna pracy)
- procedura postępowania dyscyplinarnego.Przewidywany czas zajęć 9 - 13.Przerwy do ustalenia
- Przewidywana liczba uczestników 80 - 100 osób
- Zapewniamy sprzęt techniczny (rzutnik , nagłośnienie)
- Zapewniamy catering (kawa, przekąski)
Pozdrawiam Tomasz Wietrzykowski Członek Zarządu - Koordynator ds SIP Region Toruńsko - Włocławski NSZZ ,, Solidarność"
więcej »

« poprzednia
1|2|...17|18|19|...|202|203|204
następna »