aktualnościzdjęciaRada Regionalna SIPmultimedialne archiwumwładzeProgram
Piątek, 22 czerwca 2018
Imieniny: Pauliny, Sabiny, Tomasza
4 WYROKI SĄDU NAJWYŻSZEGO W SPRAWACH PRACY
Przejęcie funkcji może kończyć się przejęciem firmy Dla przejścia zakładu pracy na podstawie art. 23' k.p. nie Jest konieczne stwierdzenie, że doszło do przekazania składników majątku. Równie dobrze może o tym świadczyć przejadę samych zadań innego pracodawcy -uznał SN w wyroku z 8 czerwca 2010 r. (l PK 214/09) SN zajął się przypadkiem firmy świadczącej usługi ochroniarskie dla kopalni węgla. Firma la zdecydowała się na zakończenie współpracy z usługodawcą. Już następnego dnia kopalnia nawiązała współpracę z innym podmiotem. Pracownicy pierwszej firmy ochroniarskiej podnieśli, że poprzez przejęcie zadań nastąpiło przejście zakładu pracy. Jeśli tak, ich pracodawcą jest nowy usługodawca. SN przychyli! się do tego stanowiska, mimo że doszło do przekazania jedynie nielicznych składników materialnych. Za decydujące u/na) przejęcie funkcji. Wykonywane zadania mają przecież szczególne znaczenie w przypadku działalności o charakterze usługowym. Co do zasady opiera się ona na czynniku ludzkim, a nie na maszynach czy innych narzędziach. Doskonałym tego przykładem są właśnie usługi ochroniarskie lub sprzątania. Przy ocenie, czy w danym przypadku możemy mówić o przejściu zakładu pracy, ważnym kryterium będzie również spadek zapotrzebowania na prace u jednego pracodawcy, przy jedno-czesnym wzroście takiego zapotrzebowania u drugiego.
Przejęcie funkcji może kończyć się przejęciem firmy
Dla przejścia zakładu pracy na podstawie art. 23' k.p. nie Jest konieczne stwierdzenie, że doszło do przekazania składników majątku. Równie dobrze może o tym świadczyć przejadę samych zadań innego pracodawcy -uznał SN w wyroku z 8 czerwca 2010 r. (l PK 214/09) SN zajął się przypadkiem firmy świadczącej usługi ochroniarskie dla kopalni węgla. Firma la zdecydowała się na zakończenie współpracy z usługodawcą. Już następnego dnia kopalnia nawiązała współpracę z innym podmiotem. Pracownicy pierwszej firmy ochroniarskiej podnieśli, że poprzez przejęcie zadań nastąpiło przejście zakładu pracy. Jeśli tak, ich pracodawcą jest nowy usługodawca. SN przychyli! się do tego stanowiska, mimo że doszło do przekazania jedynie nielicznych składników materialnych. Za decydujące u/na) przejęcie funkcji. Wykonywane zadania mają przecież szczególne znaczenie w przypadku działalności o charakterze usługowym. Co do zasady opiera się ona na czynniku ludzkim, a nie na maszynach czy innych narzędziach. Doskonałym tego przykładem są właśnie usługi ochroniarskie lub sprzątania. Przy ocenie, czy w danym przypadku możemy mówić o przejściu zakładu pracy, ważnym kryterium będzie również spadek zapotrzebowania na prace u jednego pracodawcy, przy jedno-czesnym wzroście takiego zapotrzebowania u drugiego.
 
Dla kogo pieniądze na zakończenie kariery zawodowej
Według SN decydujące znaczenie dla nabycia prawa do odprawy emerytalnej lub rentowe) ma przejście ze statusu pracownika na status emeryta (wyrok z 2 marca 2010 r.,II PK 239/09) Pracodawca wypowiedział umowę o pracę, uzasadniając to przyczyną niedotyczącą pracownika. Podwładny stwierdził, że również w takich okolicznościach należy mu się odprawa emerytalna. Pracodawca sprzeciwił się temu stanowisku, argumentując, że ustanie stosunku pracy nie miało żadnego związku z przejściem praco wnika na emeryturę. Zdaniem SN to zatrudniony ma rację. Odprawa emerytalna jest przywilejem związanym z zakończeniem kariery zawodowej. Zgodnie z art, 92' k.p. przysługuje, jeżeli stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę. Z samego brzmienia przepisu wynikają cztery przesłanki nabycia do niej prawa: • spełnienie warunków do nabycia prawa do renty lub emerytury, •przejście na rentę lub emeryturę, •rozwiązanie stosunku pracy oraz • związek między ustaniern zatrudnienia i przejście na rentę lub emeryturę. Szczególne problemy rodzi ostatnia z nich. SN potwierdził, że dla stwierdzenia istnienia takiego związku wystarczające jest, ż e pod władny zmienia status z „pracownika" lub „pracownika emeryta" na status wyłącznie „emeryta". Odprawę więc należy wypłacić nie tylko osobie, która po ustaniu zatrudnienia zaczyna otrzymywać rentę lub emeryturę, lecz również takiej, która otrzymywała takie świadczenia jeszcze w okresie pracy. W tym zakresie nie będzie mieć znaczenia sposób ani przyczyna rozwiązania umowy. Między zakończeniem zatrudnienia a przejściem na rentę lub emeryturę nie musi zawsze występować związek przyczynowy, wystarczający jest bowiem z wiązek czasowy lub funkcjonalny.
 
Zmiana pracodawcy po zmianie wykonawcy usług
Do przejścia pracowników może dojść również, gdy nowy pracodawca przejmuje zadania i składniki majątku dotychczasowego pracodawcy na podstawie umowy z podmiotem trzecim. To opinia SM z wyroku z 4 lutego 2010r.(III PK49/09) Z przejściem zakładu pracy mamy do czynienia najczęściej, gdy dochodzi do przekazania dużych składników majątku, np. jedna spółka nabywa od drugiej fabrykę. Wtedy z mocy prawa nabywca staje się pracodawcą w stosunku do pracującej w niej załogi. jest to typowy przykład przejścia, które dochodzi do skutku w wyniku czynności między pracodawcą przekazującym a pracodawcą przejmującym. Ale uwaga! Z przejściem wraz ze wszelkimi jego konsekwencjami możemy mieć do czynienia również, gdy dochodzi do zmiany jedynie wykonawcy usług. Pracownik był zatrudniony w firmie świadczącej usługi porządkowe w cementowni. Ta ostatnia zrezygnowała jednak z dalszej współpracy i zawarła analogiczną umowę z inną firmą. Jeden z pracowników poprzedniego usługodawcy nie pogodził się z tym i przychodził codziennie do miejsca, gdzie dotychczas wykonywał swoje obowiązki, zgłaszając tym samym gotowość do pracy. Wystąpił następnie do sądu o ustalenie, że doszto do przejścia zakładu pracy i na jego rnocyjest on pracownikiem firmy, która obecnie sprząta cementownię. SN, który ostatecznie zajął się tą sprawą, przyznał mu rację. Uzna!, że do stwierdzenia, że miało miejsce przejście zakładu pracy, nie jest konieczna jakakolwiek czynność prawna pomiędzy pracodawcami ani ich świadomość w tym zakresie. Nastąpi ono również, gdy dojdzie do zmiany usługodawcy w taki sposób, że nowy przejmuje istotne składniki mienia związane ze świadczeniem usług przez swojego poprzednika.
 
Nie musi być zwrotu nadpłaconych poborów Nie można domagać się od pracownika zwrotu nienależnie otrzymane) pensji, Jeżeli to pracodawca pomylił się w obliczeniach l wypłacił za wysokie wynagrodzenie. Tak wynika z wyroku SNz 8 czerwca 2010 r (l PK 31/10) Zgodnie z umową o pracę za wykonywanie obowiązków służbowych pracownikowi przysługiwało tylko stałe wynagrodzenie. W ramach swoich obowiązków doprowadził on do zawarcia z klientem intratnego kontraktu. Z powodu błędu systemu elektronicznego od kwoty tej umowy została mu wypłacona prowizja. Pracodawca wezwał podwładnego do zwrotu omyłkowo wypłaconej części wynagrodzenia. Pracownik odmówił i sprawa trafiła na salę sądową. SN stwierdził, że ten zatrudniony nie musi zwracać tej kwoty. Argumentował, że jeżeli wynagrodzenie jest wypłacane przez wyspecjalizowane slu/by pracodawcy (np. dział kadr, księgowość), to pracownik ma prawo uznać, że otrzyma) pobory w odpowiedniej wysokości. W takim wypadku podwładny może swobodnie dysponować otrzymanymi poborami, nawet gdyby okazały się nienależne. Dotyczy to oczywiście tylko przypadków, gdy zatrudniony w żaden sposób nie przyczynił się do nadpłaty wynagrodzenia. Sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej, np. gdyby pracownik odpowiedzialny z a pobory w firmie sam wypłacił sobie więcej, niż mu się należy.

« powrót