aktualnościzdjęciaRada Regionalna SIPmultimedialne archiwumwładzeProgram
Poniedziałek, 16 lipca 2018
Imieniny: Eustachego, Mariki, Mirelli

Zasiłek rodzinny na dziecko w 2012 r.: w jakiej wysokości i komu przysługuje?

 
 
Zasiłek rodzinny na dziecko 2012 - nowe zasady

Od listopada 2012 r. zacznie obowiązywać nowy okres zasiłkowy. Wysokość świadczeń ma być automatycznie podwyższana o wskaźnik inflacji za trzy poprzednie lata. Po zsumowaniu poziomów inflacji wynika, że od 2012 roku kryterium dochodowe wzrośnie i wyniesie 552,3 zł na osobę w rodzinie (teraz jest 504 zł) i 638,9 w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego (obecnie 583 zł).

Zasiłek rodzinny na dziecko 2012 - komu przysługuje?
  • jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 552,3lub 638,9 zł netto (wyjaśnienie powyżej)
  • gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę kryterium o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu (obecnie 68 zł), zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasiłek rodzinny nie przysługuje;
  • do ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub do ukończenia nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia, albo do 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • zasiłek rodzinny na dziecko przysługuje osobie uczącej się w szkole lub szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia.
Zasiłek rodzinny - wysokość:
Rodzaj świadczenia Wysokość kryterium dochodowe
zasiłek rodzinny na dziecko 2012 68 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia
91 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18. roku życia;
 98 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24. roku życia.
552,3 zł miesięcznie w przeliczeniu na członka rodziny lub

638,9 zł - jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

Do zasiłku rodzinnego przysługują jeszcze następujące dodatki:
Rodzaj świadczenia
Wysokość kryterium dochodowe
dodatek z tytułu urodzenia dziecka (becikowe 2012) 1000 zł dochód rodziny nie może przekraczać 85 tys. zł rocznie
dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 400 zł 552,3 zł miesięcznie w przeliczeniu na członka rodziny lub

638,9 zł - jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 170,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340,00 zł na wszystkie dzieci (w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160,00 zł na wszystkie dzieci) 552,3 zł miesięcznie w przeliczeniu na członka rodziny lub

638,9 zł - jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 80,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;
zwiększenie dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego i dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w kwocie 100,00 zł miesięcznie
552,3 zł miesięcznie w przeliczeniu na członka rodziny lub

638,9 zł - jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 60,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia;
80,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia
552,3 zł miesięcznie w przeliczeniu na członka rodziny lub

638,9 zł - jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 100,00 zł jednorazowo na dziecko 552,3 zł miesięcznie w przeliczeniu na członka rodziny lub

638,9 zł - jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 90,00 zł - na dziecko przez okres 10 miesięcy w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności

50,00 zł - na dziecko przez okres 10

miesięcy w związku z dojazdem z

miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej
552,3 zł miesięcznie w przeliczeniu na członka rodziny lub

638,9 zł - jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
     


 Zasiłek rodzinny na dziecko - kto jest uprawniony do zasiłku?

- rodzice, jeden z rodziców albo opiekuno prawny dziecka
- opiekun faktyczny dziecka
- osoba ucząca się

Zasiłek rodzinny na dziecko 2012 nie przysługuje, jeżeli:
- dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim
- dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej
- osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie
- pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko
- osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:

a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
b) ojciec dziecka jest nieznany,
c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.

- członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
więcej »
ŚWIADCZENIA RODZINNE
Świadczenia rodzinne System pomocy rodzinie w Polsce nie należy do szczególnie rozbudowanych. Jedną z form pomocy rodzinie są świadczenia rodzinne. Żeby je otrzymać rodzina musi spełnić określone prawem warunki. System świadczeń rodzinnych funkcjonuje w Polsce na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Świadczenia rodzinne przysługują:
     1) obywatelom polskim;
     2) cudzoziemcom: a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym, c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694), zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
     3) Świadczenia rodzinne przysługują osobom, o których mowa w ust. 2, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
 
Świadczeniami rodzinnymi są:
     1) Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego: Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504 zł (netto). W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 583 zł (netto). Przyznawany jest on w następującej wysokości: 68 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; 91 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia; 98 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia. Dodatki do zasiłku rodzinnego wynoszą: 1000 zł z tytułu urodzenia dziecka; 400 zł z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego; 170 zł z tytułu samotnego wychowywania dziecka, 250 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego; 80 zł z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej; 60 zł z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia i 80 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia; 100 zł z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego; 90 zł z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły i 50 zł w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły. Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: - rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka; - opiekunowi faktycznemu dziecka; - osobie uczącej się.
     2) Świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne. Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Obecnie wynosi on 153 zł; Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem – matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem. Obecnie wynosi ono 520 zł. Od 1 stycznia 2010 r. uzyskanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego nie zależy od spełnienia kryterium dochodowego.
     3) Zapomoga wypłacana przez gminy: jest przyznawana przez radę gminy w drodze uchwały, osobom zamieszkałym na jej terenie z tytułu urodzenia dziecka. Szczegółowe zasady udzielania zapomogi określa uchwała rady gminy.
     4) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - 1000 zł. Kryteria dochodowe warunkujące prawo do zasiłku rodzinnego oraz wysokości świadczeń rodzinnych podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia dochodowego rodzin. Prawo: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20032282255 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091291058
więcej »