aktualnościzdjęciaRada Regionalna SIPmultimedialne archiwumwładzeProgram
Poniedziałek, 16 lipca 2018
Imieniny: Eustachego, Mariki, Mirelli
WYKAZ INTERNOWANYCH Z REGIONU KUJAW I ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ
Wykaz osób z województwa włocławskiego internowanych z powodów politycznych
   Abramek Kazimierz, ur. 20 X 1943 - członek NSZZ „Solidarność" w Zakładach Azotowych we Włocławku, członek Komitetu Założycielskiego, przewodniczący KZ. 13 XII 1981-15 I 1982 internowany w Mielęcinie.
   Adamczyk Ryszard, ur. 22 X1952 - organizator NSZZ „Solidarność" w Spółdzielni Pracy „Przeładunek" we Włocławku, etatowy pracownik (kierowca) ZR. 13-24 XII 1981 internowany w Mielęcinie.
   Augusiak Janusz, ur. 12 XII 1954 - członek NSZZ „Solidarność" w Zakładach Celulozy Papierniczej, członek Krajowej Komisji Wyborczej z ramienia MKZ, etatowy pracownik Biura Interwencji ZR. 13-3 VIII 1982 internowany w Mielęcinie, a następnie (3 YIII-24 IX 1982) w Kwidzynie.
   Bernat Zbigniew Piotr, ur. 30 VII 1948 - członek NSZZ „Solidarność" w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych we Włocławku, przewodniczący KZ. 19 XII 1981-29 III 1982 internowany w Mielęcinie.
   Cioroch Maciej, ur. 15 VII 1946 - członek NSZZ „Solidarność" w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej we Włocławku, przewodniczący KZ. 13-24 XII 1981 internowany w Mielęcinie.
   Cybulski Wiesław, ur. 20 III 1942 - członek NSZZ „Solidarność" w Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego we Włocławku, przewodniczący KZ. Dwukrotnie (13 XII 1981-29 IV 1982 oraz 7-23 IX 1982) internowany w Mielęcinie.
   Czech Antoni, ur. 13 VI1935 - członek NSZZ „Solidarność" w Przedsiębiorstwie Transportowo-Samochodowym Budownictwa we Włocławku, przewodniczący KZ, członek Komisji Rewizyjnej ZR. 13-29 XII 1981 internowany w Mielęcinie.
   Dereszewski Stanisław, ur. 26 XII 1950 - członek NSZZ „Solidarność" we Włocławskiej Fabryce Mebli, wiceprzewodniczący KZ. 13 XII 1981-21 I 1982 internowany w Mielęcinie.
   Gołębiowski Zbigniew, ur. 25 V 1951 - członek NSZZ „Solidarność" w Zakładach Azotowych we Włocławku, członek Komitetu Założycielskiego, przewodniczący KZ, współtwórca i autor artykułów w zakładowym czasopiśmie związkowym „Refleksje". 13 XII 1981-30 III 1982 internowany w Mielęcinie.
   Grzębski Marian, ur. 2 V 1939 - rolnik, inicjator (od grudnia 1980) zebrań założycielskich NSZZ „Solidarność" wśród rolników gm. Czernikowo, członek NSZZ RI „Solidarność", zastępca przewodniczącego Wojewódzkiego Komitetu Założycielskie¬go, przewodniczący gminnej rady NSZZ „Solidarność Chłopska". 13-15 XII 1981 internowany w Mielęcinie.
   Hajer Mieczysław, ur. 4 IX 1941 - członek NSZZ „Solidarność" w Fabryce Lin i Drutu „Drumet" we Włocławku, przewodniczący Komisji Wydziałowej. 13 XII 1981-5 II 1982 internowany w Mielęcinie.
   Hańczyk Ryszard, ur. l X 1941 - członek NSZZ „Solidarność" w Państwowym Ośrodku Maszyn w Rypinie, przewodniczący Miejskiej Komisji Koordynacyjnej MKZ (następnie Rejonowej Komisji Koordynacyjnej) w Rypinie. 15 XII 1981-29 IV 1982 internowany w Mielęcinie.
   Hejna Jan, ur. 16 IX 1941 - członek NSZZ „Solidarność" w Zakładach Celulozo-wo-Papierniczych we Włocławku, przewodniczący KZ. 13 XII 1981-15 I 1982 interno¬wany w Mielęcinie.
   Heliński Janusz, ur. 29 IX 1938 - członek NSZZ „Solidarność" w Zespole Szkół Elektrycznych, wiceprzewodniczący MKZ (od lutego 1981), członek Komisji Interwencyjnej przy ZR, jeden z głównych autorów tekstów do czasopism związkowych „Znak Sierpnia" i „Biuletyn Informacyjny NSZZ >Solidarność< Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej". 13 XII 1981-29 IV 1982 internowany w Mielęcinie.
   Iwan Stanisław, ur. 22 V 1946 - członek NSZZ „Solidarność" w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym we Włocławku, członek Komitetu Założycielskiego, przewodniczący KZ. 13-31 XII 1981 internowany w Mielęcinie.
   Irzycki Aleksy, ur. 3 IX 1934 - rolnik posiadający własne gospodarstwo rolne, członek NSZZ RI „Solidarność", przewodniczący Gminnego Komitetu Założycielskie¬go w Brześciu Kujawskim, skarbnik Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego we Włocławku, członek Wojewódzkiej Rady NSZZ RI „Solidarność". 13-28 XII 1981 internowany w Mielęcinie.
   Jakóbowski Jan, ur. 15 VIII 1948 - członek NSZZ „Solidarność" w Fabryce Lin i Drutu „Drumet" we Włocławku, wiceprzewodniczący KZ. Dwukrotnie (13 XII 1981-5 II 1982, 20 IX-1 X 1982) internowany w Mielęcinie.
   Janisz Stanisław, ur. 23IV1924 - inżynier rolnik, właściciel gospodarstwa rolnego, współtwórca Chłopskiego Związku Zawodowego Ziemi Dobrzyńskiej i Kujaw (przewodniczący Rady Związku), przekształconego wkrótce w „Solidarność Chłopską", ini¬cjator powołania KZ Niezależnego Związku Chłopskiego Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, członek Ogólnopolskiego Komitetu NSZZ RI „Solidarność", przewodniczący Prezydium Krajowej Komisji Porozumiewawczej „Solidarność Chłopska", przewodniczący Wojewódzkiej Rady NSZZ „Solidarność Chłopska" (od lipca 1981), przewodniczący Komitetu Strajkowego w czasie okupacji siedziby Wojewódzkiego Związku Kółek i Or¬ganizacji Rolniczych we Włocławku (23 XI-13 XII 1981). 13 XII 1981-12 I 1982 inter¬nowany w Mielęcinie oraz (12 1-8 XII 1982) w Darłówku.
   Jaroszewski Karol, ur. 8 11938 - członek NSZZ „Solidarność" w Kombinacie Budowlanym we Włocławku. 13 XII 1981-21 I 1982 internowany w Mielęcinie. Jemioła Andrzej, ur. 8 XII 1953 - członek NSZZ „Solidarność" w Zakładach Azotowych we Włocławku, współorganizator Oddziałowej Komisji Założycielskiej NSZZ „Solidarność" na terenie betoniarni Kombinatu Budowlanego, zastępca przewodniczą¬cego KZ, członek ZR (od września 1981). Dwukrotnie (13 XII 1981-22 I 1982 oraz 30 VIII-13 X 1982) internowany w Mielęcinie.
   Jędrzejczak Ryszard, ur. 20 III 1947 - członek NSZZ „Solidarność" w Kombinacie Budowlanym we Włocławku, przewodniczący KZ. 13 XII 1981-5 II 1982 internowany w Mielęcinie.
   Kamiński Aleksander, ur. 2 III 1941 - rolnik posiadający własne gospodarstwo rolne, członek NSZZ „Solidarność Chłopska", przewodniczący Gminnego Zarządu, członek Prezydium Wojewódzkiej Rady NSZZ „Solidarność Chłopska" we Włocławku. Dwukrotnie (13-19 XII 1981 oraz 29 IX-16 X 1982) internowany w Mielęcinie.
   Kanaszyc Jan, ur. 3 VI1941 - członek NSZZ „Solidarność" w Biurze Projektowym Zakładów Azotowych we Włocławku, przewodniczący KZ, delegat na I WZD Regionu Kujawy i Ziemia Dobrzyńska, członek ZR, współpracownik „Wiadomości Dnia" - co¬dziennego biuletynu informacyjnego ZR. Dwukrotnie (13 XII 1981-29 IV 1982 oraz 30 VIII-14 IX 1982) internowany w Mielęcinie.
   Karwowski Zbigniew, ur. 20 IX 1953 - członek NSZZ „Solidarność" w Zakładach Azotowych we Włocławku, członek Prezydium KZ, delegat na I WZD Regionu Kujawy i Ziemia Dobrzyńska, członek ZR, delegat na IKZD, członek KK, jeden ze współpracowników związkowego pisma „Refleksje" wydawanego w ZAW 13 XII 1981-3 VIII 1982 internowany w Mielęcinie, a następnie (3-17 VIII 1982) w Kwidzynie.
   Kaszubski Tadeusz, ur. 20 VII 1927 - członek NSZZ „Solidarność" w Zespole Szkół Mechanicznych we Włocławku, przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność" przy ZR, członek Prezydium MKZ (od lutego 1981). 13-23 XII 1981 internowany w Mielęcinie.
   Kawecki Zdzisław, ur. 28 X 1938 - pracownik Zakładów Celulozowo-Papierniczych we Włocławku, organizator strajku (maj 1981) w lokomotywowni ZCP. 13 XII 1981-2 I 1982 internowany w Mielęcinie.
   Klimas Marian, ur. 19 IX 1954 - członek NSZZ „Solidarność" we Włocławskiej Fabryce Mebli, członek KZ, członek Zarządu MKZ. 13 XII 1981-29 IV 1982 interno¬wany w Mielęcinie.
   Kołaczyński Jan, ur. 19 IX 1948 - rolnik z miejscowości Krojczyn gm. Dobrzyń posiadający własne gospodarstwo rolne, współzałożyciel i członek Rady Wojewódzkiej NSZZ „Solidarność Chłopska" (skarbnik), członek Komitetu Strajkowego KKP Nieza¬leżnych Samorządnych Chłopskich Związków Zawodowych „Solidarność".
   Kotowicz Stanisław, ur. 21 VII 1938 - uczestnik strajku sierpniowego w 1980 w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym we Włocławku, członek KS, członek NSZZ „Solidarność", członek KZ. 13 XII 1981-8 I 1982 internowany w Mielęcinie.
   Kowalewski Cezary, ur. 27 VII 1934 - członek NSZZ „Solidarność" w Fabryce Lin i Drutu „Drumet" we Włocławku. 13-31 XII 1981 internowany w Mielęcinie.
   Kraiński Igor, ur. 19 XI1954 - członek NSZZ „Solidarność" w Przedsiębiorstwie Budownictwa Wodnego „Hydroprojekt" we Włocławku, przewodniczący KZ, członek Prezydium MKZ (od lutego 1981). 16-22 XII 1981 internowany w Mielęcinie.
   Kramarski Krzysztof, ur. 13 VI 1955 - członek NSZZ „Solidarność" w Kombi¬nacie Budowlanym we Włocławku, wiceprzewodniczący KZ. 13 XII 1981-21 I 1982 internowany w Mielęcinie.
   Kuczek Jan, ur. 111941 - członek i współorganizator NSZZ „Solidarność" w Zakładzie Automatyki w Zakładach Azotowych we Włocławku. 13-29 XII 1981 internowany w Mielęcinie.
   Kujawa Zbigniew, ur. 20 XI 1943 - członek NSZZ „Solidarność" w Zakładach Zbożowych w Włocławku. 13-19 XII 1981 internowany w Mielęcinie.
   Kwiatkowski Henryk, ur. 211 1936 - członek NSZZ „Solidarność" w Kujawskiej Fabryce Manometrów „Mera" we Włocławku, członek KZ. 13-14 XII 1981 internowany w Mielęcinie. •
   Kwiatkowski Przemysław, ur. 17 VII 1962 - uczeń Liceum Ogólnokształcącego w Piotrkowie Kujawskim, członek RMP, wydawca gazetki „Biuletyn Solidarności". 13 XII 1981-8 I 1982 internowany w Mielęcinie.
   Kwiatkowski Piotr, ur. 8 IV 1964 - uczeń Liceum Ogólnokształcącego w Piotrkowie Kujawskim, organizator druku i kolportażu ulotek „zawierających fałszywe wiadomości o treści antyradzieckiej i antypaństwowej". 13 XII 1981-29 IV 1982 internowany w Mielęcinie.
   Lewandowski Ryszard, ur. 19 XII 1924 - członek NSZZ „Solidarność" w Kujawskich Zakładach Koncentratów Spożywczych we Włocławku, organizator struktur związkowych na terenie zakładu, przewodniczący KZ (do wyborów 7 III 1981), członek Prezydium MKZ, wiceprzewodniczący i sekretarz Zarządu Gminnego NSZZ „Solidarność Chłopska" w Dobrzyniu n. Wisłą (od 15 XII 1981). 13 XII 1981-2 I 1982 interno¬wany w Mielęcinie.
   Łukaszewski Stanisław, ur. 28 V 1953 - członek NSZZ „Solidarność" w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym we Włocławku, członek Komitetu Założycielskiego, wiceprzewodniczący KZ. 13-24 XII 1981 internowany w Mielęcinie.
   Maciejewski Józef, ur. 26 IX 1936 - członek NSZZ „Solidarność" w Kujawskiej Fabryce Manometrów „Mera" we Włocławku, delegat na IWZD Regionu Kujawy i Ziemia Dobrzyńska, członek Prezydium ZR, przewodniczący KOWzP we Włocławku. 13 XII 1981-10 II 1982 internowany w Mielęcinie.
   Malicki Marek, ur. 17 X 1951 - członek NSZZ „Solidarność" w Kujawskiej Fa¬bryce Manometrów „Mera" we Włocławku, członek Komitetu Założycielskiego, wice¬przewodniczący MKZ, członek Prezydium MKZ, delegat na I WZD Regionu Kujawy i Ziemia Dobrzyńska, członek ZR (wiceprzewodniczący). 13-24 XII 1981 internowany w Mielęcinie.
   Mazur Andrzej, ur. 2011952 - instruktor Oddziału Wojewódzkiego PAX we Włocławku, członek NSZZ „Solidarność", przewodniczący KZ w Wojewódzkim Oddziale Stowarzyszenia PAX, rzecznik prasowy i ekspert MKZ, delegat na I WZD Regionu Kujawy i Ziemia Dobrzyńska, członek Prezydium ZR, delegat na I KZD, autor tekstów do związkowych pism „Biuletyn Informacyjny MKZ", „Solidarność Ziemi Kujawsko--Dobrzyńskiej", „Znak Sierpnia". 13-24 XII 1981 internowany w Mielęcinie.
   Michalak Andrzej, ur. 26 IX 1948 - członek NSZZ „Solidarność" w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym we Włocławku, członek Komitetu Założycielskie¬go, sekretarz KZ. 13 XII 1981-15 I 1982 internowany w Mielęcinie.
   Mickiewicz Zbigniew, ur. 21 XI1952 - członek NSZZ „Solidarność" w Przedsiębiorstwie „Budkrusz" w Aleksandrowie Kujawskim, delegat na I WZD Regionu Kuja¬wy i Ziemia Dobrzyńska, członek ZR, etatowy pracownik oddelegowany (od września 1981) do pracy w Aleksandrowie Kujawskim. 13 XII 1981-13 II 1982 internowany w Mielęcinie.
   Miziołek Henryk, ur. 16 VIII 1937 - członek NSZZ „Solidarność" w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej we Włocławku, sekretarz KZ. 13-19 XII 1981 internowany w Mielęcinie.
   Młodzianowski Alfred, ur. l VI1932 - członek NSZZ „Solidarność" w Zakładach Azotowych we Włocławku, członek Komitetu Założycielskiego. 13-22 XII 1981 internowany w Mielęcinie.
   Młynarkiewicz Antoni, ur. 12 X 1945 - członek NSZZ „Solidarność" w Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego „Kujawy" we Włocławku, sekretarz KZ, delegat na IWZD Regionu Kujawy i Ziemia Dobrzyńska, członek ZR. 13X111981-29IV 1982 internowany w Mielęcinie.
   Morawski Bogumił, ur. 6 I 1945 - członek NSZZ „Solidarność" w Liceum Ogólnokształcącym w Radziejowie Kujawskim, przewodniczący KZ. 13-23 XII 1981 internowany w Mielęcinie.
   Naczas Witold, ur. 30 I 1946 - członek NSZZ „Solidarność" w Spółdzielni „Włoskór" we Włocławku, członek KZ, radca prawny MKZ, autor tekstów do pism związkowych „Znak Sierpnia", „Promyk", „Wiadomości Dnia". 13 XII 1981-9 II 1982 internowany w Mielęcinie.
   Nita Józef, ur. 13 IV 1952 - członek NSZZ „Solidarność" w Zakładach Azotowych we Włocławku, wiceprzewodniczący KZ. 13 XII 1981-20 I 1982 internowany w Mielęcinie.
   Nowacki Józef, ur. 15 III 1939 - członek NSZZ „Solidarność" w Zasadniczej Szkole Przyzakładowej przy Kombinacie Budowlanym we Włocławku. 13 XII 1981-21 I 1982 internowany w Mielęcinie.
   Nowakowski Roman Tadeusz, ur. 7 IX 1946 - członek NSZZ „Solidarność" w Zakładach Mechanicznych „Ursus" we Włocławku, wiceprzewodniczący Komisji Wy¬działowej. 13 XII 1981-5 I 1982 internowany w Mielęcinie.
   Nowicki Marian, ur. 28IV 1947 - członek NSZZ „Solidarność" w Zakładach Azotowych we Włocławku, członek Komitetu Założycielskiego, przewodniczący MKZ, delegat na I WZD Regionu Kujawy i Ziemia Dobrzyńska, przewodniczący Prezydium ZR, delegat na IKZD, członek KK. 13 XII 1981-3 VIII 1982 internowany w Mielęcinie, a następnie (3 VIII-29 IX 1982) w Kwidzynie.
   Obernikowicz Wojciech, ur. 12 V 1948 - właściciel gospodarstwa rolnego, sekretarz Krajowej Rady Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność Chłopska", sekretarz Wojewódzkiej Rady NSZZ „Solidarność Chłopska" we Włocławku, członek Rady Krajowej Ogólnopolskiego Komitetu NSZZ RI „Solidarność". Dwukrotnie (13 XII 1981-18 III 1982 oraz 13 IX-8 XII 1982) internowany w Mielęcinie.
   Piasecki Ryszard, ur. 19 IV 1951 - członek NSZZ „Solidarność" w Zakładach Azotowych we Włocławku. 13-14 XII 1981 internowany w Mielęcinie. Pietrzak Tadeusz, ur. 11 V 1949 - członek NSZZ „Solidarność" w Biurze Projektów „Prosynchem" - Budowa Kompleksu PCV we Włocławku, wiceprzewodniczący Komisji Oddziałowej, przewodniczący Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej, w sierpniu 1982 organizator kolportażu ulotek propagujących udział w akcji protestacyjnej 31 VIII 1982, zatrzymany i sądzony razem z Markiem Sadowskim przez Sąd Wojewódzki we Włocławku (14-27 X 1982), uniewinniony i zwolniony 27 X 1982. Dwukrotnie (13 XII 1981-29 IV 1982, 30 YIII-15 IX 1982) internowany w Mielęcinie.
   Przystałowski Krzysztof, ur. 25 VII 1952 - członek NSZZ „Solidarność" w Spółdzielni Pracy „Przeładunek" we Włocławku, przewodniczący KS. 13-29 XII 1981 internowany w Mielęcinie.
   Przystałowski Lucjan, ur. 19 XI1950 - członek NSZZ „Solidarność" w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym we Włocławku, przewodniczący KS (następnie KZ), członek Prezydium MKZ, delegat na I WZD Regionu Kujawy i Ziemia Dobrzyńska, członek Prezydium ZR, etatowy pracownik Biura Interwencji ZR. 13-29 XII 1981 internowany w Mielęcinie.
   Przystałowski Zbigniew Kazimierz, ur. 6 IV 1944 - członek NSZZ „Solidarność" w Spółdzielni Pracy „Przeładunek" we Włocławku. 13-29 XII 1981 internowany w Mielęcinie.
   Robaczyński Henryk, ur. 13 IX 1941 - członek NSZZ „Solidarność" w Fabry¬ce Lin i Drutu „Drumet" we Włocławku, przewodniczący i członek Zarządu Komisji Wydziałowej. Dwukrotnie (13 XII 1981-27 II 1982 oraz 15-23 IX 1982) internowany w Mielęcinie.
   Rosiński Ryszard, ur. 30 VI1934 - członek NSZZ „Solidarność" w PKP we Włocławku, wiceprzewodniczący KZ. 13-24 XII 1981 internowany w Mielęcinie.
   Rózgowski Stanisław, ur. 8 V 1948 - członek NSZZ „Solidarność" w Zakładach Azotowych we Włocławku, członek KZ, autor artykułów w zakładowym czasopiśmie związkowym „Refleksje". 13-24 XII 1981 internowany w Mielęcinie.
   Rybarczyk Lech, ur. 2 VIII 1952 - uczestnik strajku sierpniowego w 1980 w Za¬kładach Farb i Lakierów we Włocławku, przewodniczący KS, członek NSZZ „Solidarność", członek KZ. 13-24 XII 1981 internowany w Mielęcinie.
   Sadowski Marek, ur. 6 X 1954 - członek NSZZ „Solidarność" w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym we Włocławku. 30 VIII-8 IX 1982 internowany w Mielęcinie, następnie tymczasowo aresztowany i osadzony w areszcie we Włocławku. Sądzony przez Sąd Wojewódzki we Włocławku (14-27 X 1982) razem z Tadeuszem Pietrzakiem; uniewinniony i zwolniony 27 X 1982.
   Sadowski Mieczysław, ur. 8 VI 1947 - członek NSZZ „Solidarność" w Przedsiębiorstwie Transportowo-Samochodowym Budownictwa „Transbud" we Włocławku. 13-23 XII 1981 internowany w Mielęcinie.
   Sadowski Piotr, ur. 29 V 1953 - członek NSZZ „Solidarność" w Zakładach Azotowych we Włocławku, delegat na I WZD Regionu Kujawy i Ziemia Dobrzyńska. 13-24 XII 1981 internowany w Mielęcinie.
   Sieraczkiewicz Waldemar, ur. 29 VIII 1948 - członek NSZZ „Solidarność" w Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Szpitalu Chorób Płuc w Wieńcu, przewodniczący KZ, de¬legat na I WZD Regionu Kujawy i Ziemia Dobrzyńska, członek ZR. 16 XII 1981-211982 internowany w Mielęcinie.
   Świątkiewicz Wiesław Paweł, ur. 7 VI1953 - członek NSZZ „Solidarność" w Wojewódzkim Urzędzie Telekomunikacji, przewodniczący KZ, członek Prezydium MKZ, delegat na I WZD Regionu Kujawy i Ziemia Dobrzyńska, członek Prezydium ZR (wiceprzewodniczący), delegat na I KZD. Dwukrotnie (13 XII 1981-29 IV 1982 oraz 17 IX-8 XII 1982) internowany w Mielęcinie.
   Świercz Bogdan, ur. 30 V 1949 - członek NSZZ „Solidarność" w Zakładach Azotowych we Włocławku. 13-29 XII 1981 internowany w Mielęcinie. Świerczak Janusz Leszek, ur. 5 VIII 1929 - dziennikarz, członek NSZZ „Solidarność", redaktor naczelny „Wiadomości Dnia" wydawanych przez ZR, autor tekstów do pism związkowych „Promyk" i „Biuletyn Informacyjny NSZZ >Solidarność< Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej". 13-30 XII 1981 internowany w Mielęcinie, a następnie w Potulicach (30 XII 1981-31 III 1982) i Strzebielinku (31 111-28 VIII 1982).
   Szymański Lesław Ryszard, ur. 5 VI 1951 - członek NSZZ „Solidarność" w Fabryce Lin i Drutu „Drumet" we Włocławku, członek MKZ, członek Regionalnej Ko¬misji Wyborczej przed I WZD, kolporter pism związkowych. 13 XII 1981-29 IV 1982 internowany w Mielęcinie.
   Teper Andrzej Lech, ur. 21 VII 1951 - członek NSZZ „Solidarność" w Zakładach Mechanicznych „Ursus" we Włocławku. 13-22 XII 1981 internowany w Mielęcinie. Tomczak Janusz, ur. 8 V1955 - członek NSZZ „Solidarność" w Zakładach Mechanicznych „Ursus" we Włocławku. 13-24 XII 1981 internowany w Mielęcinie.
   Trojanowski Feliks, ur. 24 IV 1940 - członek NSZZ „Solidarność" w Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa-Książka-Ruch", wiceprzewodniczący KZ, członek KKK ds. sprzedawców. 13-24 XII 1981 internowany w Mielęcinie.
   Urbaniak Bogdan, ur. 28 X1944 - członek NSZZ „Solidarność" w Przedsiębiorstwie Robót Instalacyjnych Przemysłu Chemicznego „Instalchem" we Włocławku, członek MKZ, delegat na IWZD Regionu Kujawy i Ziemia Dobrzyńska, członek ZR, członek Komisji Rewizyjnej, wiceprzewodniczący KOWzP we Włocławku. 13 XII 1981-24 III 1982 internowany w Mielęcinie.
   Wasiński Janusz, ur. 3 XI 1938 - członek NSZZ „Solidarność" w Wojewódzkim Urzędzie Telekomunikacyjnym, organizator struktur związkowych na terenie zakładu, członek KZ. 13-14 XII 1981 internowany w Mielęcinie.
   Wawrzyniec Zenon, ur. 11 I 1944 - członek NSZZ „Solidarność" w Kujawskich Zakładach Poligraficznych „Polfa" w Aleksandrowie Kujawskim, wiceprzewodniczący KZ, organizator akcji solidarnościowych i protestacyjnych. 13-24 XII 1981 internowa¬ny w Mielęcinie.
   Wejner Włodzimierz, ur. l XII 1943 - członek NSZZ „Solidarność" w Kujawskich Zakładach Poligraficznych „Polfa" w Aleksandrowie Kujawskim, członek KZ, kolporter prasy, współorganizator akcji solidarnościowych i protestacyjnych. 13-31 XII 1981 internowany w Mielęcinie.
   Wesołowski Tadeusz, ur. 25 XII 1931 - członek NSZZ „Solidarność" w Fabryce Lin i Drutu „Drumet". 13-31 XII 1981 internowany w Mielęcinie.
   Wesołowski Wojciech, ur. 10 XII 1952 - pracownik Zakładów Celulozowo-Papierniczych we Włocławku, współtwórca tzw. struktur poziomych PZPR (Włocławski Komitet Porozumienia Organizacji Partyjnych). 13-24X111981 internowany w Mielęcinie.
   Wieczorek Czesław, ur. 4 IV 1940 - członek NSZZ „Solidarność" we Włocławskich Fabrykach Mebli. 13 XII 1981-2 I 1982 internowany w Mielęcinie.
   Wilk Edward Sylwester, ur. l II 1954 - członek NSZZ „Solidarność" w Zakładach Azotowych we Włocławku, członek Komitetu Założycielskiego, delegat na I WZD Regionu Kujawy i Ziemia Dobrzyńska, członek prezydium ZR (wiceprzewodniczący), autor tekstów do pism związkowych „Biuletyn Informacyjny NSZZ >Solidarność< Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej", „Wiadomości Dnia". 13 XII 1981-7 VIII 1982 internowany w Mielęcinie.
   Wiśniewski Jacek, ur. 7 X 1948 - członek NSZZ „Solidarność" w Zakładach Mehanicznych „Ursus" we Włocławku. 15 XII 1981-5 I 1982 internowany w Mielęcinie
   Wiśniewski Walenty, ur. 21 XII 1932 - rencista, posiadający gospodarstwo rol¬ne, przewodniczący KZ NSZZ RI „Solidarność" we Włocławku, przewodniczący Wojewódzkiej Rady NSZZ RI „Solidarność". 13 XII 1981-13 III 1982 internowany w Mielęcinie.
   Witczak Władysław, ur. 21 III 1930 - członek NSZZ „Solidarność" we Włocławskich Fabrykach Mebli. 13-24 XII 1981 internowany w Mielęcinie.
   Włodarczyk Marek, ur. 13 IX 1957 - członek NSZZ „Solidarność" w Zakładach Celulozowo-Papierniczych we Włocławku. 13-23 XII 1981 internowany w Mielęcinie.
   Wnukowski Wiesław, ur. 22 I 1953 - członek NSZZ „Solidarność" w PKS oddział we Włocławku, wiceprzewodniczący KZ. 13 XII 1981-29 IV 1982 internowany w Mielęcinie.
   Wolski Bolesław, ur. 21 II 1929 - członek NSZZ „Solidarność" w PKS we Włocławku. 13-31 XII 1981 internowany w Mielęcinie.
   Zemlak Stefan, ur. 24 X 1948 - członek NSZZ „Solidarność" w Zakładach Celuolozowo-Papierniczych we Włocławku, wiceprzewodniczący KZ. 13 XII 1981-2 I 1982 internowany w Mielęcinie.
   Zieliński Henryk, ur. 29 X 1955 - członek NSZZ „Solidarność" w Zakładach Celulozowo-Papierniczych we Włocławku, członek KZ. 13-24 XII 1981 internowany w Mielęcinie.
więcej »