aktualnościzdjęciaRada Regionalna SIPmultimedialne archiwumwładzeProgram
Wtorek, 17 lipca 2018
Imieniny: Aleksego, Bogdana, Martyny

Kwota wolna od potrąceń w 2013 roku

Ustalenie kwoty wolnej od potrąceń jest przejawem ochrony wynagrodzenia pracownika. Z wynagrodzenia pracownika mogą być zatem dokonywane potrącenia w odpowiedniej wysokości. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy podlegają potrąceniu następujące należności:

  • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
  • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
  • zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi oraz
  • kary pieniężne nakładane na pracownika.
więcej »
PŁACA W 2012

Płaca minimalna brutto w 2012 roku wyniesie 1.500 zł. Pracownik pełnoetatowy nie może więc otrzymać wynagrodzenia w kwocie niższej niż 1.500 zł miesięcznie (pracownik zatrudniony na 1/2 etatu - 750 zł, a pracownik zatrudniony na 1/3 etatu - 500 zł). Jednak w 1. roku pracy pracownik może otrzymywać 80% płacy minimalnej, czyli 1.200 zł.
Dla celów ustalenia, czy pracownik otrzyma co najmniej płacę minimalną, sumuje się przysługujące mu składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez GUS do wynagrodzeń osobowych. Nie uwzględnia się:
* nagrody jubileuszowej;
* odprawy emerytalnej lub rentowej;
* wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach.

Jak zawsze w przypadku zmiany płacy minimalnej, zmieniają się także inne wskaźniki z nią związane.
Od 1 stycznia 2012 r. zmianie ulegnie także wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych.
Podstawa prawna:
>> art. 6 ust. 1 pkt 19, art. 9 ust. 6, art. 18 ust. 5b, ust. 14 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585, ze zm.),
>> art. 6, art. 8 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. nr 200, poz. 1679, ze zm.),
>> art. 45 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. nr 77, poz. 512, ze zm.),
>> art. 8 ust. 4 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. nr 90, poz. 844, ze zm.),
>> art. 871, art. 91, , art. 1518 Kodeksu pracy
>> rozporządzenie RM z 13 września 2011 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 r. (Dz. U. nr 192, poz. 1141).
więcej »
MINIMALNE WYNAGRODZENIE
 
Płaca minimalna Płaca minimalna – jest to wysokość wynagrodzenia określona przez prawo, poniżej której pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być opłacany. W Polsce poziom minimalnego wynagrodzenia ustalany jest od 1956 roku. Obecnie regulacje prawne wyznaczające tryb i sposób jego określania zawarte są w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
 
Obecnie minimalne wynagrodzenie w Polsce wynosi - 1386 zł (brutto) 
 
      Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, jest corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Trójstronnej Komisji. Rada Ministrów, w terminie do dnia 15 czerwca każdego roku, przedstawia Trójstronnej Komisji: Propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia w roku następnym wraz z terminem zmiany wysokości tego wynagrodzenia. Informację o wskaźniku cen w roku poprzednim. Informację o prognozowanych na rok następny: wskaźniku cen (jeżeli wskaźnik ten przekroczy 105 % ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia i od 1 lipca a jeżeli jest poniżej 105 % terminem zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia jest 1 stycznia) oraz wskaźniku przeciętnego wynagrodzenia.     
      Wysokość przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale roku, w którym odbywają się negocjacje. Informację o wydatkach gospodarstw domowych w roku poprzednim. Informację o wskaźniku udziału dochodów z pracy najemnej oraz przeciętnej liczbie osób na utrzymaniu osoby pracującej najemnie w roku poprzednim. Informację o wysokości przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w roku poprzednim według rodzajów działalności. Informację o poziomie życia różnych grup społecznych. Informację o warunkach gospodarczych państwa, z uwzględnieniem sytuacji budżetu państwa, wymogów rozwoju gospodarczego, poziomu wydajności pracy i konieczności utrzymania wysokiego poziomu zatrudnienia. Wskaźnik prognozowanego realnego przyrostu produktu krajowego brutto.
     Trójstronna Komisja, po otrzymaniu tych propozycji i informacji, uzgadnia wysokość minimalnego wynagrodzenia w roku następnym w terminie do dnia 15 lipca każdego roku. Wysokość minimalnego wynagrodzenia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, w terminie do dnia 15 września każdego roku. Jeżeli Trójstronna Komisja nie uzgodni do 15 lipca wysokości minimalnego wynagrodzenia w roku następnym, Rada Ministrów ustala wysokość minimalnego wynagrodzenia wraz z terminem zmiany tej wysokości, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 15 września każdego roku.
więcej »
MINIMALNE WYNAGRODZENIE 2014
Minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2014 wynosi 1680 zł brutto.
więcej »