aktualnościzdjęciamultimedialne archiwum
Środa, 17 października 2018
Imieniny: Antonii, Ignacego, Wiktora
Opublikowano 05-12-2017 23:24
hosting
   Organizacje zakładowe zgodnie z paragrafem 17 Statutu posiadają osobowość prawną , dlatego podlegają obowiązkowi podatkowemu od osób prawnych. Wypełnienie tych obowiązków spoczywa na władzach wykonawczych, tj.: Komisji Zakładowej lub Międzyzakładowej. Dokumenty składane przez komisje zakładowe do Urzędu Skarbowego: - wpis z rejestru komisji zakładowych - ksero REGON-u, uzyskuje się go w Urzędzie Statystycznym - ksero NIP (numer identyfikacji podatkowej) – uzyskuje się go w Urzędzie Skarbowym - numer rachunku bankowego – każda komisja zakładowa musi posiadać konto bankowe - sprawozdanie CIT-8 – do 31 marca roku następnego, do sprawozdania tego potrzebne są dane z ewidencji księgowej: przychody ogółem – ze składek członkowskich, z odsetek od środków na rachunku bankowym i terminowych lokat i koszty ogółem – statutowe, pozostałe - bilans za dany rok - rachunek zysków i strat za dany rok Zapomogi, które nie podlegają podatkowi od osób fizycznych to: w przypadku zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci – art. 21 ust.1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z późniejszymi zmianami zasiłki z tytułu urodzenia dziecka -art. 21 ust. 1 .pkt9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych świadczenia rzeczowe lub ekwiwalenty pieniężne w zamian za te świadczenia dla emerytów i rencistów do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym 2006 i 2007 kwoty 2.280 zł wartość rzeczowych świadczeń okolicznościowych do wysokości 380 złotych (związkowe łącznie z ZFŚS) opłaty dla dzieci do 18 lat na; zorganizowany wypoczynek (kolonie, obozy, zimowiska), pobyt w sanatorium, przejazdy związane z wypoczynkiem do wysokości 760zł (zg. z art. 21 ust. 1 pkt 78 lit. b ustawy) są wolne od podatku Świadczenia statutowe nie podlegają opodatkowaniu.
   Zgodnie z art.21 ust. l pkt 26 Ustawy wolne od podatku dochodowego są zapomogi wypłacane związkowcom z funduszy związków zawodowych w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci-do wysokości 2.280 zł łącznie ze wszystkich, też pozazwiązkowych, źródeł ( z wyj. świadczeń pomocy społecznej). Inne zapomogi niż wyżej wymienione podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Bony towarowe nie wymienialne na gotówkę podlegają opodatkowaniu 19 % i łącznie z nadwyżką ponad 380 zł za świadczenie rzeczowe muszą być wykazane w rocznej informacji do US na druku PIT-8 C (za dany rok). Należy jednak zaznaczyć, że w takim przypadku związki zawodowe nie są płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych, a więc nie ciąży na nich obowiązek pobrania zaliczki i odprowadzenia jej na konto właściwego urzędu skarbowego. Członkowie związku powinni jednak w zeznaniu rocznym wykazać te kwoty, na podstawie sporządzonej przez KZ informacji PIT-8 C, jako przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym.



« powrót