aktualnościzdjęciaRada Regionalna SIPmultimedialne archiwumwładzeOferta wycieczkiProgram Adaptacyjność sukces przedsiębiorstwa
Czwartek, 22 czerwca 2017
Imieniny: Pauliny, Sabiny, Tomasza
Opublikowano 21-06-2017 21:42
hosting
   Wg. naszych prawników ostatnio mieliśmy do czynienia z kilkoma przypadkami, gdy pracodawcy zwolnili naszych związkowców  w trybie art. 53. Przy okazji wyszło, iż nie mamy imponującej wiedzy na temat takiego sposobu rozwiązywania umów o pracę i popełniamy błędy w procedurach, a nawet mylimy go ze słynnym art. 52. Tymczasem...
   Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia: jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa dłużej niż 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy, a także dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową, w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn niż wymienione wyżej, trwającej dłużej niż 1 miesiąc.
   Rozwiązanie umowy w następstwie decyzji pracodawcy, podjętej na podstawie art. 53 Kodeksu, w przeciwieństwie do rozwiązania bez wypowiedzenia opartego na zasadzie winy pracownika, poza niezwłoczną utratą zatrudnienia, nie pociąga za sobą dla pracownika innych, negatywnych skutków. Rozwiązanie umowy w trybie art. 53 daje pracownikowi szczególny przywilej, o jakim mowa w § 5 - zgłoszenia powrotu do pracy niezwłocznie po ustaniu przyczyn, z powodu których doszło do rozwiązania umowy, w okresie 6 miesięcy od rozwiązania umowy (w przypadku świadczenia rehabilitacyjnego - po jego ustaniu), a na pracodawcę nakłada obowiązek ponownego zatrudnienia takiego pracownika, jeżeli dysponuje odpowiednim dla niego miejscem pracy.
   Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić w razie nieobecności pracownika w pracy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem - w okresie pobierania z tego tytułu zasiłku, a w przypadku odosobnienia pracownika ze względu na chorobę zakaźną - w okresie pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku.
więcej »
Opublikowano 20-06-2017 20:43
Wypadki śmiertelne – maj 2017
   * 1. 17 maja 2017 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 16 maja 2017 roku ok. godz. 13.50 na terenie Radiowego Centrum Nadawczego w Solcu Kujawskim uległ pracownik firmy branży elektroenergetycznej z Warszawy. W trakcie realizacji czynności serwisowych w rozdzielni średniego napięcia, w wyniku zetknięcia z elementami będącymi pod napięciem 15kV nastąpiło porażenie prądem elektrycznym. Poszkodowany poniósł śmierć na miejscu.
Wypadki ciężkie – maj 2017
   *1. 08 maja 2017 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, który miał miejsce tego samego dnia ok. godz. 08.45 na terenie hurtowni artykułów spożywczych we Włocławku. Poszkodowany, kierowca wózka jezdniowego podnośnikowego wykonywał prace związane z przewożeniem palet z piwem. Podczas pobierania ze stosu górnej palety z ładunkiem nastąpiło osunięcie się stosu. Pracownik został uderzony przez spadający ładunek. W wyniku zdarzenia doznał zerwania ścięgien ręki oraz ran ciętych od stłuczonego szkła.
   *2. 22 maja 2017 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 11 kwietnia 2017 roku ok. godz. 06.15 na terenie hali produkcyjnej zakładu produkcji tworzyw sztucznych w Brodnicy uległ pracownik – operator maszyn. Po wymianie elementów maszyny drukarskiej, pracownik sprawdzał poprawność montażu mechanizmu napędu wałka podającego. W pewnym momencie nastąpiło pochwycenie lewej dłoni przez obracający się wałek, doprowadziło to do zmiażdżenia dłoni.
   *3. 22 maja 2017 roku zatrudniający zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 16 maja 2017 roku ok. godz. 12.00 uległa osoba wykonująca pracę zarobkową w ramach umowy zlecenie na rzecz firmy zajmującej się obróbką szkła w Inowrocławiu. Poszkodowany podczas wymiany uchwytów – zabezpieczeń krat do transportu tafli szkła spadł wraz z kratą z wysokości ok. 1,5 metra na stół do cięcia szkła. W wyniku upadku i uderzenia plecami o stół doszło do zmiażdżenia kręgów kręgosłupa.
   *4. 29 maja 2017 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia ok. godz. 07.45 uległ pracownik zakładu produkcji papieru we Włocławku. Podczas czyszczenia wałków przewijarki papieru (bez wyłączonego napędu) przy użyciu szczotki drucianej doszło do jej pochwycenia przez obracające się wałki. Prawa dłoń w której poszkodowany trzymał narzędzie została wciągnięta pomiędzy wałki. Doprowadziło to do zmiażdżenia dłoni. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala gdzie dokonano pourazowej amputacji dłoni.
więcej »
Opublikowano 18-06-2017 08:53
   Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Marii Sokołowskiej, wspaniałej Koleżanki, znanej i cenionej działaczki Naszego Związku. Dla wielu mieszkańców Inowrocławia była i pozostanie symbolem zaangażowania kobiet w powstanie „Solidarności”.
   W 1966 r. rozpoczęła pracę jako pomoc laboratoryjna w Szpitalu Miejskim w Inowrocławiu, następnie – na tym samym stanowisku – w Miejskiej Przychodni Obwodowej. W 1967 r. podjęła naukę w Państwowej Szkole Medycznej Techników Analityków w Poznaniu. Dyplom analityka medycznego otrzymała w 1969 r. Od 1 kwietnia 1970 r. pracowała w Szpitalu Miejskim w Inowrocławiu – w 1988 r. objęła stanowisko p. o. kierownika zespołu techników medycznych. W dniach 30 września i 1 października 1980 r. uczestniczyła w strajku białego personelu w Inowrocławiu, następnie została członkiem władz Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zespole Opieki Zdrowotnej. W październiku 1980 r. została wybrana w skład zespołu ds. postulatów i występujących nieprawidłowości, który został utworzony przy Międzyzakładowym Komitecie Założycielskim NSZZ „Solidarność” w Inowrocławiu. Po wprowadzeniu stanu wojennego brała udział w spotkaniach opozycji oraz pomocy osobom represjonowanym przez władze komunistyczne. Do aktywnej działalności związkowej wróciła w 1989 r. – w kwietniu uczestniczyła w powołaniu tymczasowego komitetu „Solidarności” w inowrocławskim szpitalu, a 6 września została wybrana przewodniczącą Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zespole Opieki Zdrowotnej.
   Maria Sokołowska pomagała w organizacji spotkań kandydatów Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” z mieszkańcami Inowrocławia w trakcie kampanii przed wyborami parlamentarnymi 1989 r. Po wyborach czerwcowych rozpoczęła pracę w sekretariacie Zespołu Senatorsko-Poselskiego Obywatelskiego Porozumienia, który odpowiadał za prowadzenie w Inowrocławiu biura Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego. W 1990 r. uzyskała mandat radnej i jednocześnie została wybrana przewodniczącą Rady Miejskiej Inowrocławia. Przez wiele lat uczestniczyła w pracy związkowej w szpitalu. W 2004 r. przeszła na emeryturę, ale nadal aktywnie uczestniczyła w życiu społeczno-politycznym Inowrocławia, m.in. angażując się w działania związane z ochroną i respektowaniem praw pracowniczych w mieście.
więcej »
Opublikowano 13-06-2017 20:34
hosting
   30 maja rząd przyjął przygotowany przez resort rolnictwa projekt ustawy Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności. Stało się to mimo obiekcji Ministerstwa Zdrowia i zdecydowanego sprzeciwu związków zawodowych. Niewykluczone, że akcja protestacyjna rozpocznie się jeszcze w czerwcu.
   Pracownicy sanepidów właściwie już zaczęli akcje protestacyjne w związku z reformą forsowaną przez Ministerstwo Rolnictwa. Wedle niej już za niedługo za bezpieczeństwo żywności będa odpowiadać... weterynarze. Naszym zdanie (Solidarności) wszystko zmierza do likwidacji Państwowej Inspekcji Sanitarnej i zwolnienia kilku tysięcy pracowników. W wyniku reformy przygotowanej przez resort rolnictwa Państwowa Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności ma przejąć wszystkie zadania Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, a także część zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Handlowej.
   Kontrolę bezpieczeństwa żywności, która dotąd podlegała Ministerstwu Zdrowia, przejmie resort rolnictwa. Naszym zdaniem to konflikt interesów i zagrożenie dla zdrowia publicznego.  Po wdrożeniu ustawy PIBŻ ma przejąć ok. 10 proc. pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ale aż 30 proc. jej budżetu oraz majątku, czyli m.in. budynków i sprzętu. W skali całego kraju pracę może stracić nawet ok. 4 tys. osób!
   Po utworzeniu Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności sanepidy mają zajmować się głównie kontrolą suplementów diety oraz tzw. dopalaczy. Jednak jak wskazują nasi związkowcy, pozbawiona środków finansowych oraz sprzętu Państwowa Inspekcja Sanitarna nie będzie w stanie skutecznie realizować tych zadań.
więcej »
Opublikowano 13-06-2017 11:25
hosting
   Dostajemy coraz więcej sygnałów, że pracownicy ze wschodu psują rynek pracy. Pracodawcy zamiast np. motywować "starych" pracowników podwyżką wolą ich zwolnić, a na to miejsce zatrudnić np. ludzi z Ukrainy. W niektórych rejonach także naszego województwa zatrudnieni zza wschodniej granicy stanowią bardzo poważny procent pracowników. Widać to zwłaszcza w gastronomii i wielu kategoriach usług. Z relacji wynika, że pracodawcy "pozyskują" tanią siłę roboczą niemal z marszu, tymczasem sprawa - w świetle przepisów - nie jest taka prosta.
   Zezwolenie na pracę wydawane jest przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego bądź ze względu na siedzibę podmiotu, do którego cudzoziemiec jest delegowany. Zezwolenie wydawane jest wyłącznie na pisemny wniosek podmiotu, który chce powierzyć pracę cudzoziemcowi. Zezwolenie określa podmiot powierzający wykonywanie pracy przez cudzoziemca, stanowisko lub rodzaj pracy wykonywanej przez cudzoziemca, najniższe wynagrodzenie, które może otrzymywać cudzoziemiec na danym stanowisku, wymiar czasu pracy oraz okres ważności zezwolenia.
   WARTO WIEDZIEĆ! Składając wniosek o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca, pracodawca jest zobowiązany dołączyć również informację starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry osób bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy, która sporządzona jest z uwzględnieniem pierwszeństwa dostępu do rynku pracy dla obywateli polskich oraz cudzoziemców, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1-11. W tym celu pracodawca zgłasza ofertę pracy na stanowisko, na którym będzie zatrudniony cudzoziemiec do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca. Procedura ta nazywana jest również testem rynku pracy. W przypadku gdy specyfikacja pracy wykonywanej przez cudzoziemca nie pozwala na wskazanie głównego miejsca jej wykonywania, informację wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. Informacja starosty wydawana jest na wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi w terminie: nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia oferty pracy w powiatowym urzędzie pracy, jeżeli z analizy rejestrów bezrobotnych i poszukujących pracy nie wynika, że istnieje możliwość zorganizowania rekrutacji; nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia oferty pracy w przypadku organizowania rekrutacji wśród bezrobotnych i poszukujących pracy. Wojewoda wydaje zezwolenie bez konieczności uzyskania informacji starosty, jeżeli: zawód, w którym cudzoziemiec ma wykonywać pracę, lub rodzaj pracy, która ma być mu powierzona, znajduje się w wykazie zawodów i rodzajów pracy, w stosunku do których wydanie zezwolenia na pracę nie wymaga uwzględnienia informacji starosty, określonym przez wojewodę właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy; wydaje przedłużenie zezwolenia na pracę dla samego cudzoziemca i na tym samym stanowisku;
więcej »
Opublikowano 11-06-2017 20:11
hosting
   8 czerwca Sejm przyjął ustawę o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Na jej realizację Rząd przeznaczył 16,8 mld zł. Podczas sprawozdania komisji na Sali Plenarnej pytania zadawała m.in. nasza posłanka z Włocławka (aktywny członek NSZZ"S") dr Joanna Borowiak. Od Ministra Zdrowia odpowiedzialnego za prowadzenie ustawy uzyskała wypowiedź o wysokości zwiększenia minimalnego wynagrodzenia. Otóż zgodnie z projektem minimalne wynagrodzenie np. lekarzy stażystów na przestrzeni czterech lat do 2021 r. wzrośnie o ponad 1600 zł. Dziś to 2007 zł. Proponowana regulacja obejmie także ratowników medycznych, a ich minimalne wynagrodzenie wzrośnie do kwoty ponad 3,5 tys. zł.
więcej »
Opublikowano 07-06-2017 20:07
hosting
   Pierwszy z lewej - Remigiusz Stasiak ( 1958 - 2017 ) odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem Wolności i Solidarności. Zdjęcie z maja 2016 roku, gdzie występuje w otoczeniu kombatantów NSZZ"S". Ostatnie fotografie dla naszego Regionu Remi wykonał kilka tygodni temu, w trakcie uroczystości nagradzania naszych działaczy Krzyżem Wolności i Solidarności....
   Pogrzeb odbędzie się w czwartek 8 czerwca 2017 godz. 13.15, ostatnie pożegnanie Kościół Matki Bożej Królowej Polski przy ul. Rydygiera w Toruniu godz. 14.00 msza św po mszy przejazd na cmentarz komunalny przy ul. Grudziądzkiej w Toruniu, gdzie będzie miał miejsce pochówek.
więcej »
Opublikowano 06-06-2017 23:44
hosting
   Zmarł Remigiusz Stasiak. Człowiek demokratycznej opozycji, dokumentalista czasu solidarnościowego przełomu, baczny, wnikliwy obserwator wszystkiego, co ważne w Toruniu i w Polsce. Był kolporterem podziemnych wydawnictw (m.in. „Toruński Informator Solidarności”, „Tygodnik Mazowsze”, „Kontra”). W 1984 współpracował z toruńskim Radiem „S” (kierowanym przez Staszka Śmigla), zaś w latach 1986-1989 z podziemnym wydawnictwem Kwadrat (przygotowywał fotoskład) pisma „Inicjatywy – Przegląd Pomorski” oraz „Gazety Gospodarczej”. Wielu z nas znało go osobiście, a jeszcze więcej z widzenia, gdy dokumentował swoim aparatem rozmaite wydarzenia związkowe. Jeździł na nasze demonstracje, często uczestniczył w naszych imprezach. Był od początku....
więcej »
Opublikowano 06-06-2017 22:33
hosting
   Od nowego roku, płaca minimalna prawdopodobnie wynosić będzie 2080 zł, co oznacza, że wzrośnie o 80 zł. Była to propozycja wicepremiera, minister finansów i rozwoju Mateusza Morawieckiego. Stanowisko zostało zatwierdzone przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów. Poza płacą minimalną wzrośnie również godzinowa stawka minimalna. Wzrośnie o 50 gr z 13 złotych brutto za godzinę. To kolejny wzrost płacy minimalnej od wygranej Prawa i Sprawiedliwości.
   Na początku 2017 roku, płaca minimalna wzrosła do 2000 zł. Oznaczało to wzrost minimalnego wynagrodzenia miesięcznego o 150 złotych w porównaniu z rokiem 2016.
więcej »

Archiwum wiadmości »